Going concern m.v.: Advarsel for manglende bevis/dokumentation og manglende forbehold

Faglig nyhedSagen omhandlede kritik af utilstrækkeligt bevis om going concern i to revisionsopgaver. I den ene opgave havde revisor hertil haft utilstrækkeligt bevis om udskudt skat og omsætning, og revisor burde have taget forbehold for, at regnskabet behandlede en fundamental fejl forkert. I den anden opgave havde revisor hertil haft utilstrækkeligt bevis om værdiansættelse af tre ejendomme. Forseelserne karakteriseredes som mindre alvorlige: Sanktionen blev en advarsel i et førstegangstilfælde.

Om revisorRevision

Sag nr. 77/2016 blev indbragt den 10. marts 2016 af Revisortilsynet på baggrund af en kvalitetskontrol i 2014. Kendelsen blev først afsagt den 21. november 2016 og således efter ikrafttrædelse af den nye revisorlov 17. juni 2016. Nævnet citerede fra forarbejderne til denne lov omkring de ændrede principper for sanktionering af mindre førstegangsforseelser. Hertil henvistes der til princippet i straffelovens § 3 om bedømmelsen af ældre sagsforhold efter datoen for ikrafttrædelsen af nye sanktionsbestemmelser.

Forseelserne blev karakteriseret som mindre alvorlige og blev derfor efter princippet i straffelovens § 3 sanktioneret med en advarsel, da der var tale om en førstegangsforseelse.

Det er rimeligt at antage, at en lignende sag var blevet bødesanktioneret, hvis kendelsen var blevet afsagt før den 17. juni 2016.

Sagen indeholdt tre klagepunkter i to sager. Nævnet gav medhold i det hele.

Den ene sag omhandlede revision af regnskabet for en smedevirksomhed med svage regnskabstal i form af negativ egenkapital og svindende omsætning. Der var tale om en klient, som revisor havde overtaget revisionen af for det pågældende regnskabsår.

Revisor havde ikke haft tilstrækkeligt bevis om fortsat drift, herunder om, hvorvidt et bevilget tidsbegrænset overtræk i banken var tilstrækkeligt. Revisor havde anført den betydelige usikkerhed i en supplerende oplysning med en henvisning til en note (som det kunne tyde på, at revisor havde formuleret for ledelsen, idet noten angav, at ”det bedømmes, at ledelsens oplysning om… vil blive opfyldt”). Revisor skulle imidlertid have foretaget yderligere handlinger for så vidt muligt at komme frem til en bedre underbygget stillingtagen.

Endvidere havde revisor ikke dokumenteret at have udført revisionshandlinger som grundlag for vurderingen af et skatteaktiv. Og endelig var dokumentationen af revisionen af omsætningen utilstrækkelig, idet det blot blev oplyst, at der var revideret ved stikprøver, uden at disse fremgik af dokumentationen.

Hertil burde revisor have taget forbehold for, at manglende afskrivninger på driftsmidler fra året før ikke var blevet behandlet som en ”fundamental fejl” i den daværende terminologi, og dermed analogt med behandling af en ændring i anvendt regnskabspraksis. De manglende afskrivninger fra tidligere var blot blevet lagt oven i årets afskrivninger.

Den anden sag omhandlede revision af regnskabet for et ejendomsselskab, der var ”brændt inde med” ejendomme fra før finanskrisen og havde negativ egenkapital og indtjening. To af disse ejendomme var nu udlejet, herunder med risiko for, at lejelovens toårsregel for tidsbegrænset udlejning kunne få virkning.

Going concern-vurderingen afhang her af hovedaktionærens økonomiske evne til at yde en fornøden kapitaltilførsel, som revisor burde have vurderet, ligesom revisor burde have gennemgået ledelsens budget. Heller ikke her var det nødvendigvis nok, at revisor havde anført den betydelige usikkerhed i en supplerende oplysning: Revisor skulle have foretaget yderligere handlinger for bedre at underbygge sin stillingtagen.

Ud over dette havde revisionen af salgsprisen på en ejendom samt nedskrivningsbehovet på de to udlejede ejendomme været utilstrækkelig.

Sag nr. 77/2016

Kontakt

  • Lars Kiertzner

    Chefkonsulent, statsautoriseret revisor, ph.d.

    Tirsdag til torsdag

Medlemsmøder

Deltag på medlemsmøderne, hvor temaet i år er kvalitetskontrol. Deltagelse er gratis og giver 2 OE-timer.

Læs mere om medlemsmøderne.