Hård dom i straffesagen mod Hesalights stifter – 7 års fængsel

Faglig nyhedTredje quarter i føljetonen om Hesalight er nu foreløbigt afgjort med en usædvanligt hård domsmandsretsafgørelse ved Byretten i Roskilde. Første quarter var Erhvervsstyrelsens regnskabsundersøgelse og andet quarter Erhvervsstyrelsens revisorundersøgelse med efterfølgende afgørelse i Revisornævnet. Fjerde quarter følger i form af konkursboets erstatningssag mod den dømte samt revisor.

Virksomhedsret

Byretten i Roskilde afsagde i går, den 24. januar, kendelse mod Lars Nørholt, stifter, delindehaver, bestyrelsesmedlem, direktør og daglig leder i Hesalight A/S. Der medvirkede domsmænd i sagen.

Anklagemyndigheden fik medhold i alle fem forhold, dog i lettere reduceret omfang. Den sigtede havde begået:

  • Bedrageri af særlig grov beskaffenhed over for seks købere af erhvervsobligationer for ca. 562 mio.kr.  (Pensam, Captar AG, Pension Danmark, Danske Capital, H.C. Holding og Københavns Andelskasse) ved forelæggelse af forkerte oplysninger om selskabets hidtidige og fremtidige vækst, ordrebeholdning, risikoafdækning og generelle økonomiske situation. Domsmandsretten gav dog ”kun” medhold i, at der forelå bedrageri vedrørende ca. 351 mio.kr. og ikke for de resterende ca. 211 mio.kr.

  • Dokumentfalsk af særlig grov karakter ved at forelægge falske kontrakter over for revisors medarbejder. De forfalskede kontrakter vedrørte Starbucks Europe og CPL Concordia.

  • Mandatsvig af særlig grov beskaffenhed ved at lade Hesalight betale private udgifter for i alt lidt over 61 mio.kr. Domsmandsretten fandt dog ”kun” dette bevist for et skønsmæssigt fastsat beløb på 45 mio.kr.

  • Skyldnersvig af særlig grov beskaffenhed ved at formå to kreditorer til at foretage indbetalinger på i alt ca. 3,6 mio.kr. til en konto, der ikke tilhørte selskabet, men derimod Hesalight Holding ApS.

  • Momssvig af særlig grov karakter ved sammen med en bogholder at have afgivet et negativt momstilsvar for højt med ca. 17,2 mio.kr. Dette fandt domsmandsretten dog kun bevist for ca. 15,3 mio.kr.

Tiltalte idømtes en fængselsstraf på 7 år, og dermed en straf, der var begrundet i særligt skærpende omstændigheder, hvilket begrundede anvendelse af den forhøjede strafferamme (fra 6 til 8 år) ved de fleste af forholdene. Det kan antages, at der her også blev henset til antallet af overtrædelser og dermed skelet til straffelovens § 88.

Hertil idømtes tiltalte en tillægsbøde på 100 % af momssviget, det vil sige en bøde på 15,3 mio.kr. med en forvandlingsstraf på 60 dages fængsel.

Endvidere frakendtes tiltalte retten til at deltage i ledelsen af en erhvervsvirksomhed indtil videre, medmindre der hæftedes personligt og ubegrænset.

Endelig konfiskeredes der i alt værdier for lidt over 59 mio.kr., heraf ca. 29 mio.kr. hos tiltalte selv og ca. 30 mio.kr. hos to andre parter.

Det er allerede annonceret, at dommen ankes til Landsretten med påstand om frifindelse.

Forløberne for straffesagen havde været en regnskabsundersøgelse i Erhvervsstyrelsens regi, der resulterede i krav om berigtigelse af Hesalights årsrapport for perioden 1.7.-31.12. 2014. Dette havde især baggrund i Hesalights anvendelse af produktionsmetoden. Dels kunne aktiviteten ikke begrunde anvendelse af metoden, dels var den anvendt helt forkert, idet hele indtægten fratrukket forventede omkostninger blev indregnet allerede ved kontraktindgåelsen.

 

Læs faglig nyhed herom af 25.05.16

 

Efterfølgende førte dette til en revisorundersøgelse, som resulterede i, at Erhvervsstyrelsen indstillede til, at Revisornævnet frakendte revisor beskikkelsen.

 

Se nyhed herom af 22.02.17 

 

Revisornævnet frakendte revisor godkendelsen i to år i kendelse af 9. januar 2018. Denne kendelses effekt er dog suspenderet, idet sagen er indbragt for domstolene.

 

Læs mere herom i faglig nyhed af 29.01.18 

 

Udfaldet af ankesagen forestår. Og hertil afgørelsen af konkursboets erstatningskrav på 200 mio.kr. mod Lars Nørholt og revisor. Straffesagen og disciplinærsagen er gode udgangspunkter for, at der er begået forseelser. Som bekendt er dette dog ikke nok til at udløse erstatningspligt: Hertil kræves det endvidere, at der er en sammenhæng mellem forseelser og de lidte tab, og at disse er påregnelige konsekvenser af forseelserne. Hertil kan der indgå overvejelser af, om tabene delvis er selvforskyldte.

Den pågældende revisor blev allerede ekskluderet af FSR - danske revisorer den 16. juni 2016 på baggrund af en række tidligere sager i Revisornævnet, og således forud for sagerne om Hesalight.