Hvidvask – skriftlige interne retningslinjer samt billedlegitimation

Faglig nyhedErhvervsstyrelsen kan som tilsynsmyndighed aflægge kontrolbesøg i bl.a. revisionsvirksomheder om efterlevelsen af hvidvasklovgivningen. Nærværende sag anskueliggør, at revisionsvirksomheder skal foretage konkrete risikovurderinger af lige præcis deres ydelses-/klientportefølje. Endvidere er det ganske vist rigtigt, at der ikke ubetinget kræves billedlegitimation; men undlades dette, skal det dog begrundes ud fra risikovurderingen, eller der skal dokumenteres yderligere foranstaltninger.

Om revisorRevision

Erhvervsstyrelsen havde aflagt et varslet kontrolbesøg i en enkeltmandsrevisionsvirksomhed den 5. december 2016 i henhold til hvidvasklovens § 32, stk. 1.

Afgørelsen i forlængelse heraf havde den 5. januar 2017 påbudt virksomheden at opdatere/ajourføre sine interne retningslinjer, så de levede op til hvidvasklovens § 25. Fristen hertil blev fastsat til 6. februar 2017, og en kopi skulle indsendes til Erhvervsstyrelsen med henblik på et eventuelt nyt kontrolbesøg.

Hertil skulle virksomheden fremover kunne redegøre for anvendelse af en lempet identifikationsprocedure efter hvidvasklovens § 12, stk. 7.

I sin sagsfremstilling af 24. marts 2017 havde Erhvervsstyrelsen udtrykt som sin overordnede opfattelse, at ”klager havde et solidt og godt kendskab til hvidvasklovens regler”.

Umiddelbart var den kontrollerede revisor uenig i kritikpunkterne.

Erhvervsankenævnet fastholdt afgørelsen i sin kendelse af 7. august 2017.

Der blev heri udtrykt enighed i, at de interne regler, som ”efter det oplyste bestod af en kopi af FDR's kvalitetsmanual til FDRaudit – ikke opfyldte kravene i hvidvasklovens § 25”. Dette forekommer dog en meget bred konklusion, da det fremgik af den ganske vist lidt uklare sagsfremstilling, at det formentlig især haltede med den individuelle risikovurdering i forhold til revisionsvirksomhedens konkrete ydelses- og kundesammensætning.

Hertil var der i to af fire stikprøver foretaget legitimation uden indhentelse af billedlegitimation. Der var imidlertid hverken redegjort for den fulgte procedure eller dokumenteret yderligere foranstaltninger i anledning af proceduren.

Erhvervsankenævnets kendelse af 7. august 2017