Hvidvask i Advokatnævnet vs. Revisornævnet

Faglig nyhedModsat revisorer omfattes advokater kun af lov om hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme i begrænset omfang og for konkret oplistede ydelser. Lever advokater ikke op til kravene, kan de til gengæld sanktioneres disciplinært med bøder i Advokatnævnet.

Om revisor

Modsat revisorer er advokater kun omfattet af hvidvaskloven i begrænset omfang ved de konkrete ydelser, der oplistes i lovens § 1, nr. 14:

 

”Advokater,

a) når de yder bistand ved rådgivning om eller udførelse af transaktioner for deres klienter i forbin-

delse med

i) køb og salg af fast ejendom eller virksomheder,

ii) forvaltning af klienters penge, værdipapirer eller andre aktiver,

iii) åbning eller forvaltning af bankkonti eller værdipapirdepoter,

iv) tilvejebringelse af nødvendig kapital til oprettelse, drift eller ledelse af virksomheder eller

v) oprettelse, drift eller ledelse af virksomheder, fonde m.v., eller

b) når de på en klients vegne og for dennes regning foretager en finansiel transaktion eller en transaktion vedrørende fast ejendom”.

 

Hertil kommer, at advokater har mulighed for at overlade det til Advokatsamfundets afgørelse, om der foreligger en konkret mistanke, der skal føre til underretning, jf. lovens § 26, stk. 2:

 

”I tilfælde af mistanke som nævnt i stk. 1 kan medlemmer af Advokatsamfundet underrette sekretariatet for Advokatsamfundet, der efter en vurdering af, om der er underretningspligt i henhold til stk. 1, omgående og uredigeret skal videregive underretningen til Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet”.

 

Når de leverer ydelser af den pågældende karakter, omfattes de af lovens øvrige regler.

Dette indebærer, at advokater kan indbringes for Advokatnævnet for eksempelvis manglende risikovurdering og -styring efter lovens §§ 7 og 8.

Dette havde Advokatrådet gjort i to sager, hvor Advokatnævnet sanktionerede med bøder på 20.000 kr. henholdsvis den 19. marts og 30. april 2019.

Revisorer omfattes langt bredere af lovgivningen, jf. dennes § 1, nr. 15, der tørt refererer til, at godkendte revisorer og revisionsvirksomheder omfattes. Dette indebærer, at reglerne gælder for alle opgaver inden for revisorloven og hertil for opgaver, der ligger inden for revisors almindelige virksomhed, jf. således fra lovbemærkningerne:

 

”Revisionsvirksomhed omfatter en bred vifte af opgaver til en bred skare af kunder. Opgaver, der kan betegnes som en revisors kerneopgaver, kan blandt andet omfatte revision, afgivelse af andre erklæringer med sikkerhed, bogholderi, forberedelse af årsregnskaber og perioderegnskaber, skat-te-, selskabs- og investeringsrådgivning, opgaver hvor kravet om revisorattestation er pålagt kunden ifølge lovgivning eller ifølge private aftaler, opgaver i forbindelse med insolvensbehandling og rådgivning om risikostyring, interne kontroller, bogholderi, regnskabsførelse m.v.”

I et endnu uafklaret omfang falder visse opgaver dog uden for:

 

En revisionsvirksomhed kan have opgaver, der ikke omfatter revisionsopgaver, og i det tilfælde falder disse opgaver uden for lovens anvendelsesområde. Det kunne eksempelvis være, hvis revisionsvirksomhedens HR-afdeling står for rekrutteringer til lederstillinger hos en kunde”.

 

Modsat advokater kan revisorer dog ikke indbringes selvstændigt for Revisornævnet for overtrædelser af hvidvaskreglerne, men kun for overtrædelser, der er accessoriske til en erklæringsopgave, som afgrænser Revisornævnets område, der således ikke omfatter andre opgaver inden for revisors almindelige virksomhed.

Dette ændres dog formentlig fremadrettet i et endnu uafklaret omfang i tilfælde af grove eller gentagne overtrædelser, der forudses af kunne sanktioneres med frakendelse i Revisornævnet, jf. ”Aftale mellem regeringen (Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti) og Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om styrkelse af indsatsen mod finansiel kriminalitet” af 27. marts 2019, punkt 9:

 

Skærpelse af sanktioner overfor revisorer, der overtræder hvidvaskloven.

Der indføres skærpede sanktioner overfor godkendte revisorer, som i deres egenskab af rådgivere groft eller gentagne gange overtræder hvidvaskloven.

Revisorer bærer et stort ansvar for at yde saglig og forsvarlig rådgivning til deres kunder og på den måde medvirke til at forebygge og forhindre, at der sker hvidvask og finansiering af terrorisme. Revisornævnet bør derfor kunne fratage en godkendt revisor dennes godkendelse/autorisation, hvis revisoren groft eller gentagne gange tilsidesætter reglerne i hvidvaskloven, i det omfang forholdet ikke er medtaget under en straffesag”.

 

De to kendelser fra Advokatnævnet kan ses her:

 

Kendelse af 19. marts 2019

Kendelse af 30. april 2019