Hvidvask – utilstrækkelige kundekendskabsprocedurer i én sag i en ”assistancevirksomhed”

Faglig nyhedVirksomheder, der leverer regnskabs- og skatteydelser o.l., skal overholde de samme krav i hvidvasklovgivningen som revisorer og andre omfattede. Hvis de herudover foretager selskabsstiftelser for andre, skal de hertil være særskilt registrerede i Erhvervsstyrelsens Register til bekæmpelse af hvidvask. Erhvervsstyrelsen får medhold i, at en kontrolleret virksomhed burde have været mere opmærksom på, at en thairestauratørs hustru var blevet legal og dermed reel ejer.

Virksomhedsret

Sag nr. 17-01953 blev indbragt den 13. december 2017 af direktøren i en virksomhed, der leverede bogførings- og skattemæssig assistance samt foretog selskabsstiftelser. Erhvervsankenævnet gav Erhvervsstyrelsen medhold og fastholdt dermed afgørelsen i sin kendelse af 3. maj 2018.

Erhvervsstyrelsen havde gennemført et anmeldt kontrolbesøg den 27. september 2017. Dette havde resulteret i en afgørelse af 14. november, hvorefter virksomheden med en fireugers frist skulle udarbejde en risikovurdering af virksomheden (jf. § 7, stk. 1) samt i forlængelse heraf opdatere sine skriftlige politikker, procedurer og kontroller i forbindelse med kundekendskabsprocedurerne (§ 8). De sidstnævnte skulle omfatte: 1) Risikostyring 2) Kundekendskabsprocedurer 3) Undersøgelses-, noterings- og underretningspligt 4) Opbevaring af oplysninger 5) Screening af medarbejdere 6) Intern kontrol.

Disse to påbud havde direktøren ingen kommentarer til.

Det sidste påbud var han derimod uenig i. I rækken af kontrollerede enkeltsager var der fundet et tilfælde, hvor der efter Erhvervsstyrelsens påstand ikke var gennemført tilstrækkelige kundekendskabsprocedurer efter §§ 10-21, konkret § 11, stk. 1, nr. 3, om reelle ejere. Det drejede sig om en thairestauratørs hustru, der den 17. februar 2017 var blevet registreret som legal ejer med 50-66 % i det anpartsselskab, som takeaway-forretningen blev drevet igennem.

Ankenævnet gav Erhvervsstyrelsen medhold i, at klager ikke på tidspunktet for kontrolbesøget den 27. september havde været klar over, at hustruen var blevet legal og dermed også reel ejer.

Derfor havde klager ikke gennemført tilstrækkelige kundekendskabsprocedurer, herunder indhentet identitetsoplysninger på den eller de reelle ejere, samt gennemført rimelige foranstaltninger for at klarlægge selskabets ejer- og kontrolstruktur. Dette kan oversættes til, at klager burde have foretaget kontrol til virk.dk i umiddelbar sammenhæng med opgaven og herved identificeret og efterfølgende legitimeret hustruen som den nye reelle ejer.

Som et notabene i sagen henvistes der til, at virksomheden skulle registreres særskilt i Erhvervsstyrelsens Register til bekæmpelse af hvidvask, da den havde foretaget 22 selskabsstiftelser for andre i perioden 22. februar 2013 til 25. oktober 2017.

Kendelse af 3. maj 2018 (j.nr. 17-01953)