Ingen eller tillægsbøde (2018 i Revisornævnet)

Faglig nyhedSager bliver afgjort under inddragelse af tidligere afgørelser, når det er relevant.
Det sker, når forseelserne i sagen ligger forud i tid i forhold til de tidligere afgørelser. Der tages så stilling til, om den nye forseelse skal sanktioneres med en tillægsbøde eller ej.

Om revisor

I visse sager vil sanktioner blive udmålt som tillægssanktioner. Dette forekommer, når der indbringes nye sagsforhold, der tidsmæssigt ligger forud for afgørelsen af en anden sag i Revisornævnet. Disse sagsforhold sanktioneres så eventuelt med en tillægsbøde som forskellen mellem den samlede bøde, som alle forhold ville have resulteret i, hvis de var blevet påkendt samtidigt, og den allerede idømte bøde i den anden sag.

Dette modsvares af princippet i straffelovens § 89, stk. 1, 1. pkt.:

”Findes nogen, som allerede er dømt til straf, yderligere skyldig i en forud for dommen begået strafbar handling, bliver en tillægsstraf at idømme, for så vidt samtidig påkendelse ville have medført forhøjelse af straffen”.

Nedenfor er der links til to eksempler, hvor dette princip fandt anvendelse i 2018.

 

Tillægsbøde på 10.000 kr. i sag om assistance – ingen skriftlig aftale er revisors problem (tidligere bøde på 50.000 kr.)

 

Sag indbragt af SKAT – driftsfremmede poster m.v., men ingen tillægsbøde (tidligere tre sanktioner med samlet bøde på 200.000 kr.)