Interessekonflikt i Advokatnævnet vs. uafhængighed i Revisornævnet

Faglig nyhedI den kommende tid bringes en række nyheder om kendelser i Advokatnævnet om interessekonflikter a la den, hvor Advokatnævnet ikendte fire advokater bøder den 4. juli 2019 i sagen om rådgivning af SKAT i udbytterefusionssagen. Denne kendelse er indbragt for domstolene. Generelt er sanktionsniveauet mindre bøder, hvilket skal ses på baggrund af, at kredsen af potentielt skadelidte er begrænset i modsætning til ved en revisors uafhængighedsforseelser.

SkatOm revisor

I et par kommende nyheder præsenteres kendelser fra Advokatnævnet i sager om interessekonflikter. Generelt drejer sagerne sig om, at advokater indbringes for at repræsentere to klienter på hver sin side i samme retlige anliggende, eller for at have påtaget sig en opgave for en klient i et retligt anliggende mod en af advokatens tidligere klienter.

Helt aktuelt afsagde Advokatnævnet således 4. juli 2019 kendelse i sagen om rådgivning af SKAT i forbindelse med udbytterefusionssagen. Fire advokater blev her ikendt en bødesanktion på 10.000 kr., fordi de tidligere havde ydet rådgivning for en af modparterne i sagen, og honoraret på 3,5 mio.kr. til SKAT bortfaldt, mens advokatfirmaet blev frifundet. I sagen havde der medvirket 15 nævnsmedlemmer, hvoraf et stort mindretal på seks medlemmer ville frikende de fire advokater og godkende salæret. Derfor er det ikke overraskende, at advokatfirmaet indbringer sagen for domstolene, jf. dette link.   

Sanktionsniveauet for tilsidesættelse af god advokatskik af den pågældende karakter i interessekonflikter er typisk og således langt under det niveau på 100.000 kr., som bøder udmåles til i Revisornævnet ved revisorers overtrædelse af uafhængighedsreglerne, når der ikke foreligger skærpende eller helt undtagelsesvist lempende omstændigheder.

Dette er en naturlig konsekvens af, at revisor optræder som offentlighedens tillidsrepræsentant, mens advokatens forseelse potentielt kun rammer modparten i sagen.