Klientkontoerklæring – passive advokater sanktioneres hårdt i Advokatnævnet

Faglig nyhedAdvokater der undlader at indsende klientkontoerklæringen for det foregående år er hidtil sanktioneret med bøder i størrelsesordenen 40.000 - 60.000 kr. Ny praksis viser imidlertid, at Advokatnævnet er ved at stramme grebet om advokater, der ikke senest den 31. marts indsender en klientkontoerklæring afgivet af en godkendt revisor.

Sag nr. 2018-478 blev indbragt af Advokatrådet den 6. februar 2018. Advokatnævnet afsagde sin kendelse den 28. juni 2018.

Sagen er en blandt flere sager, der vidner om et potentielt skærpet bødeniveau for advokater, der ikke indsender klientkontoerklæringen for det foregående år. Advokaten måtte betale 150.000 kr. for manglende indlevering af klientkontoerklæringen pr. 31. december 2016. Advokatrådet modtog ikke klientkontoerklæringen indenfor fristen, og fremsendte derfor påmindelser herom til advokaten den 11. maj og 13. juni 2017.

Sanktionsfastsættelsen på 150.000 kr. skal ses i lyset af advokatens manglende efterlevelse af Advokatrådets førnævnte rykkere, men også det faktum, at advokaten tidligere var sanktioneret i Advokatnævnet for overtrædelse af klientkontoreglerne. Advokaten var den 29. august 2017 pålagt en bøde på 100.000 kr. for manglende indlevering af klientkontoerklæringen for 2015. En del af forholdene i nærværende sag var begået forud for kendelsen i august 2017, hvorfor bøden på 150.000 kr. blev afgivet dels som tillægssanktion, men hvor der samtidig forelå gentagelsesvirkning.

Advokatrådet har oplyst, at hverken klientkontoerklæringen for 2015 eller 2016 er modtaget endnu.

En tilsvarende sag, der støtter ”postulatet” om en skærpet praksis hos Advokatnævnet, er sag nr. 2018-963. Anklageskriftet er dateret den 15. marts 2018. Kendelsen blev afsagt den 28. juni 2018.

I denne sag var bøden udmålt til 130.000 kr. for manglende indlevering af klientkontoerklæringen pr. 31. december 2014. Gerningsindholdet i sagen var mere eller mindre identisk med ovenstående sag, da advokaten ligeledes havde forholdt sig passiv overfor Advokatrådets påmindelser og Nævnets kendelser - eksempelvis den 30. oktober 2017, hvor advokaten blev pålagt en bøde på 80.000 kr.

FSR – danske revisorer har tidligere bragt en række faglige nyheder om bødeniveauet, når advokater ikke rettidigt indsender klientkontoerklæringen. I sag nr. 2016-301 blev en advokat ikendt en bøde på 60.000 kr., hvor der ligesom i de ovenstående sager forelå gentagelsesvirkning i forhold til tidligere kendelser. Læs nyheden her.

Sag nr. 2018-478 

Sag nr. 2018-963  

Kontakt

  • Lars Kiertzner

    Chefkonsulent, statsautoriseret revisor, ph.d.

    Tirsdag til torsdag