Revisornævnet – tema krydsrevision

Faglig nyhedSager om krydsrevision, hvor Revisor A reviderer revisor B’ s selskabs regnskab og omvendt, takserer Revisornævnet til bøder i den høje ende (150.000 kr.) ud fra, at det fortolkes som en grov overtrædelse af reglerne om uafhængighed. Der henvises til, at forbuddet er absolut: Det er således ikke nødvendigvis to revisionsvirksomheder, der krydsrevideres. Endvidere antages forbuddet også at gælde ved review og udvidet gennemgang.

Om revisor

Erhvervsstyrelsen er den typiske indbringer af sager om krydsrevision.

Den nyeste af en række siamesiske kendelser er af 25. juli 2013 (sag nr. 73/2012 og sag nr. 74/2012). De to revisorer sanktioneres med standardbøden i disse sager på 150.000 kr. Afgørelserne begrundes på typisk vis således: ”Der er ved bødefastsættelsen lagt vægt på, at overholdelsen af habilitetsreglerne er fundamental for tilliden til revisor som offentlighedens tillidsrepræsentant, og at overtrædelse af det absolutte forbud mod krydsrevision er en grov krænkelse af habilitets-reglerne.”

De indklagede revisorers fortolkning af eksemplet i Erhvervsstyrelsens vejledning, hvorefter de antog, at krydsrevision kun kan vedrøre to revisionsvirksomheder, tages ikke til følge. I den aktuelle sag reviderede A B’s revisionsvirksomhed og holdingselskab, mens B kun reviderede A’s holdingselskab, der ikke var en revisionsvirksomhed. Den besad en minoritetsandel i den revisionsvirksomhed, hvor A virkede.

Det konkrete eksempel på krydsrevision i Erhvervsstyrelsens uafhængighedsvejledning (Vejledning om bekendtgørelsen om godkendte revisorers og revisionsvirksomheders uafhængighed fra marts 2009) var baggrunden for de indklagede revisorers indskrænkende og, viste det sig, forkerte fortolkning af forbuddet.  Vejledningen er blot eksemplificerende og ikke udtømmende, hvorimod forbuddet mod krydsrevision er formuleret absolut i § 2, stk. 1 nr. 4 i uafhængigheds-bekendtgørelsen (bekendtgørelse nr. 663 af 26. juni 2008 om godkendte revisorers og revisionsfirmaers uafhængighed). § 2 omhandler forretningsmæssige forbindelser generelt og specifikt. Krydsrevision er altid en specifikt uacceptabel forbindelse.

Revisornævnet begrunder også sin afgørelse med, at Østre Landsret 14. december 2012 stadfæstede opfattelsen af forbuddet som absolut i en sag om krydsrevision af de to indklagede revisorers konsulentselskaber (og altså ikke deres revisionsvirksomheder).

Det må antages, at forbuddet mod krydsrevision også vil gælde for review og udvidet gennemgang, selv om formuleringen i bekendtgørelsen kun nævner revision.

Andre nyere afgørelser om krydsrevision ses i kendelser af 12. april 2010 (sag nr. 34-2009 og 35-2009), 16. maj 2011 (sag nr.46-2010 og 48-2010), 3. og 5. april 2013 (sag nr. 52-2010 og 53-2010), 14. maj 2013 (sag nr. 130-2011 og 131-2011), 28. maj 2013 (sag nr. 7-2012 og 8-2012) og 29. maj 2013 (sag nr. 128-2011 og 129-2011). Alle disse kendelser er tilgængelige på Revisornævnets hjemmeside.