Lån mellem søsterselskaber er lovlige – næsten altid…

Faglig nyhedUdgangspunktet er, at lån mellem søsterselskaber er lovlige efter Erhvervsstyrelsens fortolkning af selskabsloven. Der kan dog være tilfælde, hvor dette ikke er tilfældet på grund af, at lånet har baggrund i omgåelse af forbuddet mod anpartshaverlån. Dette var et delaspekt i en ny revisornævnskendelse, der kommenteredes i FSR – danske revisorers nyhedsbrev 5. marts 2014.

Om revisor

I kendelse af 20. december 2013 (sag nr. 8/2013) ikendtes revisor en bøde på 75.000 kr., der i hovedsagen kunne henføres til mangelfuldt revisionsbevis. Som en biting blev der dog også givet medhold i, at der manglede en supplerende oplysning om et ulovligt anpartshaverlån mellem to søsterselskaber (selskabslovens § 210).

Ulovligheden var ikke begrundet nærmere i kendelsen. Den må kunne henføres til, at lånet på ca. 76 t.kr. var ydet fra det konkursramte selskab til et søsterselskab, der var ejet af samme fysiske person.  Dermed kan det antages, at Revisornævnet lagde til grund, at ”formålet med lånet er, at søstervirksomheden skal kanalisere midlerne videre til selskabets kapitalejere” med et citat fra Selskabslovskommentaren side 614. Eller at dette i hvert fald var den mest nærliggende baggrund for transaktionen.

Udlån mellem søsterselskaber er kun lovlige som udgangspunkt. Hvor der foreligger en risiko for, at bevæggrunden for en sådan långivning kunne være at bringe midler i kreditorly, skal revisors opmærksomhed skærpes.

Se FSR - danske revisorers tidligere kommentering af kendelsen:
Revisornævnet - tema "nye revisorøjne" på tidligere udført revision

Kontakt

  • Lars Kiertzner

    Chefkonsulent, statsautoriseret revisor, ph.d.

    Tirsdag til torsdag