Mangelfuld revision og rapportering herom vedrørende udenlandsk datterselskab

Faglig nyhedDet kan ofte være en udfordring af revidere selskaber med udenlandske datterselskaber, fordi disse ikke kan fremlægge reviderede regnskaber. Revisor skal tage dokumenteret stilling til det materiale, der konkret foreligger, og herudfra drage konsekvenserne for sin revisionspåtegning, hvor konklusionen måske skal modificeres.

Om revisorRevision

Sag nr. 022-2017 blev indbragt af Erhvervsstyrelsen den 8. marts 2017 i forlængelse af en kvalitetskontrol for 2015 mod en revisor i et større revisionsfirma, hvor kvalitetskontrollen havde omfattet 42 enkeltsager.

Erhvervsstyrelsen havde fremsat to klagepunkter:

  • Revisor havde ved afgivelse af revisionspåtegning på årsrapporten for holdingselskabet for 2014 haft mangelfuld dokumentation for revision af kapitalandele i og mellemregning med et udenlandsk datterselskab.

  • Revisor skulle ved afgivelsen af revisionspåtegning på årsrapporten for holdingselskabet for 2014 have modificeret sin konklusion pga. manglende revisionsbevis og utilstrækkelige oplysninger om anvendt regnskabspraksis samt usikkerhed ved indregning og måling vedrørende datterselskabet. Som følge heraf skulle revisor have afgivet enten en afkræftende eller en manglende konklusion. 

Revisornævnet gav Erhvervsstyrelsen medhold i det første klagepunkt.

 

Der forelå ikke noget revideret regnskab for det udenlandske datterselskab, hvor kapitalandelen havde været nedskrevet til 0, mens mellemregningen var nedskrevet fra 10.407 til 9.607 t.kr. ud af en balancesum på 19.891 t.kr. Revisornævnet fandt det bevist, at revisor ikke tilstrækkeligt havde dokumenteret baggrunden for at fastholde nedskrivningen af kapitalandelen samt sin stillingtagen til, at der ikke kunne fremskaffes et fuldstændigt og pålideligt regnskabsgrundlag for datter-virksomheden, herunder til en såkaldt substansredegørelse fra ledelsen. Revisionen af mellemregningen var ligeledes utilstrækkelig. Kvalitetskontrollanten havde i øvrigt undret sig over den tilsyneladende manglende proportionalitet mellem 100 % nedskrivningen af kapitalandelen og 8 % nedskrivningen af mellemregningen.

Nævnet fremhævede, at revisionsprotokollen ikke var en del af revisionsdokumentationen, ligesom der ikke kunne tages hensyn til, ”at en revisor efterfølgende er i stand til at redegøre for de udførte arbejdshandlinger”.

På det andet klagepunkt gav Revisornævnet kun Erhvervsstyrelsen delvist ret. Revisors konklusion skulle have været modificeret for utilstrækkelige oplysninger om anvendt regnskabspraksis, utilstrækkelige oplysninger i årsrapporten om usikkerhed ved indregning og måling samt manglende revisionsbevis for værdiansættelsen af kapitalandelen. Derimod frikendtes revisor for, at modifikationsårsagerne var så stærke, at revisor skulle have modificeret med en manglende eller afkræftende konklusion. Det blev lagt til grund, ”at værdierne omfattet af de relevante regnskabsposter trods alt ikke truede C Holding A/S´s egenkapital og dermed eksistens, blandt andet fordi C Holding A/S også havde andre indtægtsgivende aktiviteter”.

Forseelserne kunne ikke karakteriseres som mindre førstegangsforseelser. Revisornævnet ikendte revisor en bøde på 40.000 kr. i kendelsen af 6. november 2017.

Sag nr. 022-2017