Mangler ved revisionsopgaver og vurderingsberetning udløser bøde på 40.000 kr. efter tre år

Faglig nyhedVed lidt større førstegangsforseelser sanktioneres der typisk med bøder. Antallet af fejl tillægges betydning som her, hvor bøden udmåles til 40.000 kr. for mangler i tre revisionsopgaver og en vurderingsberetning. Den samlede procestid kan være meget lang i sager, der udspringer af kvalitetskontrollen – her således lidt over tre år.

Om revisorRevision

Sag nr. 19-2019 blev indbragt af Erhvervsstyrelsen den 10. juli 2019.

Kendelsen blev afsagt den 10. januar 2020 som afslutningen på et endog meget langt sagsforløb. Efter afslutningen af en kvalitetskontrol den 6. december 2016 havde Erhvervsstyrelsen efter en opfølgende undersøgelse fremsendt høringsbrev i sagen den 3. juli 2018, som indklagede besvarede den 26. oktober 2018. Erhvervsstyrelsen meddelte herefter sin afgørelse den 16. maj 2019. Fra afgørelsen i kvalitetskontrollen til kendelsen forløb der således mere end tre år.

Erhvervsstyrelsen fik medhold i klagepunkterne.

Planlægningen af tre revisionssager havde været utilstrækkelig. Hertil var resultaterne af de udførte revisionshandlinger ikke mulige at vurdere, hvilket var særligt betydningsfuldt vedrørende going concern i en revisionsopgave (negativt resultat med 113 og negativ egenkapital med 926 t.kr.), tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser og igangværende arbejder for fremmed regning i en anden revisionsopgave (540, respektive 750, af en balancesum på 2.929 t.kr.) samt et udskudt skatteaktiv (90 t.kr. i lyset af et valgt væsentlighedsniveau på 8 t.kr.) i en tredje revisionsopgave. Det anførtes således, at revisionsinstrukser var udfyldt om, hvad der angiveligt var udført, uden at det af dokumentationen fremgik, hvordan det var udført. Endelig var der ikke dokumentation for tilstrækkelig involvering af den underskrivende partner forud for afgivelse af revisionspåtegningerne. I den ene sag var revisionspåtegningen afgivet den 9. december 2015, mens opgaven først var godkendt i kvalitetsstyringssystemet den 10. november 2016. I den anden sag var de respektive datoer den 10. november 2015 og 20. oktober 2016, samt i den tredje 26. oktober og 14. november 2016.

Endvidere var der mangler ved en afgivet vurderingsberetning, hvor erklæringen var uden oplysning om revisors ansvar, det udførte arbejde og konklusion. Hertil var der ingen dokumentation for planlægning og udførte handlinger som grundlag for erklæringsafgivelsen.

Det hjalp ikke revisor i sagen at karakterisere manglerne som "teoretiske" i den forstand, at de ikke var forbundet med konkrete fejl i regnskaber, og at han i øvrigt deponerede sin godkendelse 1. april 2018.

Ud fra en helhedsvurdering – herunder formentlig antallet af fejl – udmåltes bøden til 40.000 kr. i kendelsen af 10. januar 2020.

Sag nr. 19-2019