Overtrædelser af ÅRL uden forbehold, samt mangelfuld revisionsdokumentation – advarsel

Faglig nyhedDen nedennævnte sag omhandlede kritik af manglende bevis om et tilgodehavende hos moderselskabet samt manglende forbehold for flere overtrædelser af årsregnskabsloven. Derimod frifandtes revisor for, at der havde manglet en oplysning om ledelsesansvar, idet det ikke var godtgjort, at moderselskabets erhvervelse af datterselskabet havde omfattet ulovlig selvfinansiering. Forseelserne karakteriseredes som mindre alvorlige: Sanktionen blev en advarsel.

RevisionKvalitetRegnskab

Sag nr. 104/2015 blev indbragt af Revisortilsynet den 18. december 2015 som afløbet af en kvalitetskontrol i 2014. Kendelsen blev først afsagt den 22. september 2016 og således efter den nye revisorlovs ikrafttræden.

Nævnet citerede fra forarbejderne til revisorloven af 17. juni 2016 omkring de ændrede principper for sanktionering af mindre førstegangsforseelser. Hertil henvistes der til princippet i straffelovens § 3 om bedømmelsen af ældre sagsforhold efter datoen for ikrafttrædelsen af de nye sanktions-bestemmelser.

Forseelserne blev karakteriseret som mindre alvorlige og blev derfor efter princippet i straffelovens § 3 sanktioneret med en advarsel, da der var tale om førstegangsforseelser.

Det er rimeligt at antage, at en lignende sag var blevet bødesanktioneret, hvis kendelsen var blevet afsagt før den 17. juni 2016.

Sagen indeholdt tre klagepunkter i forbindelse med revisionen af regnskabet 2012/2013 for et aktieselskab. Revisor havde afgivet sin revisionspåtegning den 29. november 2013.

Revisornævnet gav klager medhold i to af klagepunkterne:

Revisor havde haft utilstrækkelig dokumentation for værdiansættelsen af et tilgodehavende i aktieselskabets moderselskab. Og efterfølgende fremlagt dokumentation kunne ikke tillægges vægt.

Revisor burde have taget forbehold for flere tilfælde af overtrædelse af årsregnskabsloven:
Andre tilgodehavender omfattede gæld på 260.000 kr. til et associeret selskab (§ 23).
Det oplystes, at kostpris anvendtes på andele i en associeret virksomhed, mens resultatet var indregnet i resultatopgørelsen (§ 53).
Årsrapporten indeholdt ikke en beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter (§ 76 a).
Der manglede en note med specifikation af kapitalandelene (den dagældende § 72).

Revisornævnet fandt det derimod ikke godtgjort, at der var sket ulovlig selvfinansiering ved moderselskabets køb af det pågældende aktieselskab.

Sag nr. 104/2015

 

Kontakt

  • Lars Kiertzner

    Chefkonsulent, statsautoriseret revisor, ph.d.

    Tirsdag til torsdag

Ved at drukne i dokumentation?

Deltag i kurset Tilstrækkelig og egnet dokumentation i praksis og få praktiske eksempler på, hvornår nok er nok

Revision i Praksis - Gør det rigtige første gang og arbejd mere effektivt.