Påtale med krav om en fuld fornyet kvalitetskontrol stadfæstes i Erhvervsankenævnet

Faglig nyhedEn påtale fra Erhvervsstyrelsen i forlængelse af en kvalitetskontrol blev stadfæstet i Erhvervsankenævnet. Påtalen omfattede fire kritikpunkter og indebar krav om en fuld fornyet kvalitetskontrol. Dette var konkret anden gang, dette blev udfaldet.
Erhvervsstyrelsen ville også indbringe revisor for Revisornævnet, hvilket som et processuelt skridt ligger uden for Erhvervsankenævnets kompetenceområde.

Om revisorKvalitetRevision

Den klagende revisor indbragte Erhvervsstyrelsens afgørelse om kvalitetskontrollen 2015 den 18. maj 2017, jf. sagsnr. 17/00955.

Kvalitetskontrollen 2015 var en fuld fornyet kvalitetskontrol, som Revisortilsynet havde truffet afgørelse om i brev af 14. oktober 2013.

Revisor var i forlængelse af denne kontrol blevet ikendt en bøde på 15.000 kr. ved Revisornævnets afgørelse af 21. maj 2014 i sag nr. 123/2013, for at:

 • revisionshandlinger og overvejelser i forbindelse med revision af fortsat drift ikke var tilstrækkeligt dokumenteret i en sag

 • planlægningen og udførelsen af samt konklusionen på en revision var utilstrækkelig som dokumenteret, og

 • planlægningen og udførelsen af et review var mangelfuld.

Erhvervsstyrelsens afgørelse af 20. april 2017 vedrørte den fulde fornyede kvalitetskontrol. Den var begrundet i fire forhold:

 • Revisor havde ved afgivelse af revisionspåtegning på årsregnskabet for 2014 for et aktieselskab ikke haft dokumentation for, at der var opnået tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis for indregnede igangværende arbejder for fremmed regning, der udgjorde 1.490 t.kr. af en balancesum på 3.878 t.kr. svarende til 38,4 %.
  Selskabets hovedaktivitet var design, produktion, installation og drift af drikke- og spildevandsanlæg. Sagen var blevet udtaget som konkurssag i kvalitetskontrollen. Revisionspåtegningen blev afgivet den 20. juli 2015, og konkursdekretet afsagt den 10. september 2015.

 • Revisor havde ved afgivelse af revisionspåtegning på årsregnskabet 2013/14 for et anpartsselskab ikke dokumenteret, at der var indhentet tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis forud for afgivelse af revisionspåtegningen.
  Revisionspåtegningen var afgivet den 30. september 2014, mens dokumentationen for fastsættelse af væsentlighedsniveau og going concern-vurdering samt de fleste områderevisionsinstrukser var dateret 8. november 2014.
  Det kunne ikke tillægges vægt, at revisor anførte, at der var ”tale om en kunde, som har været i systemet i mange år, og at der ikke er sket ændringer i forhold til tidligere”, og at der derfor ikke var behov for ændring af planlægningen i et simpelt investeringsselskab med uændrede risiko- og væsentlighedsovervejelser.

 • Revisor havde ikke modificeret sin udtalelse om ledelsesberetningen ved revisionen af samme selskab som i punktet ovenfor, på trods af, at ledelsesberetningen ikke havde oplyst om en singulær gældseftergivelse på t.kr. 1.479 med væsentlig betydning for læsning af selskabets resultatopgørelse.

 • Revisor havde ved afgivelse af revisionspåtegning på årsregnskabet for et andet anpartsselskab for 2014 ikke tilstrækkelig dokumentation for revision af selskabets omsætning og modtagne forudbetalinger.
  Derudover var der for enkelte områder ikke indhentet revisionsbevis forud for afgivelse af revisionspåtegningen.
  Selskabets hovedaktivitet var rejsebureauvirksomhed. Revisor havde ikke beskrevet sine substanshandlinger (stikprøver) tilstrækkeligt og dermed ikke tilstrækkeligt dokumenteret revisionen af korrekt periodisering og fuldstændighed af omsætning og modtagne forudbetalinger, der udgjorde 892 t.kr. og dermed ca. 30 % af balancesummen.
  Hertil var revision af egenkapital og likvide beholdninger dokumenteret som udført den 31. maj 2015 på trods af, at revisionspåtegningen var afgivet to måneder før, den 30. marts 2015.

Ud over påtalen og endnu en fuld fornyet kvalitetskontrol adviserede Erhvervsstyrelsen om, at sagen ville blive indbragt for Revisornævnet som gentagelsessag.

Erhvervsankenævnet stadfæstede påtalen med det anførte indhold i sin kendelse af 29. november 2017.

Erhvervsstyrelsens beslutning om at indbringe revisor for Revisornævnet blev ikke og kan aldrig blive indbragt for Erhvervsankenævnet, idet der er tale om processuelle skridt.

Kendelse af 29. november 2017 (sagsnr. 17/00955)

 

 

Kontakt

 • Lars Kiertzner

  Chefkonsulent, statsautoriseret revisor, ph.d.

  Tirsdag til torsdag