Regnskabsmæssig behandling af udskiftning af en varmtvandsveksler – revisor frikendt

Faglig nyhedI andelsboligforeninger kan revisor indbringes af bestyrelsen eller som her af enhver andelshaver, der i sagens natur har retlig interesse. I næsten alle disse sager frikendes revisor. Dette blev også tilfældet her, hvor andelshaverens synspunkt var, at en omkostningsført udgift til udskiftning af en defekt 29 år gammel varmtvandsveksler burde have været aktiveret og afskrevet.

Om revisorRevisionRegnskab

Sag nr. 5-2019 blev indbragt den 26. februar 2019 af en andelsboligejer i en andelsboligforening med 13 andelshavere, en lejer og to butikker. Klagen blev indbragt meget tæt på forældelsesfristen på fem år efter den angivelige forsyndelse den 27. februar 2014. Revisornævnet frikendte revisor i kendelse af 6. december 2019.

Som Revisornævnet forstod klagen, gik den ud på, at revisor burde have været opmærksom på, at en udskiftning af en varmtvandsveksler var blevet straksafskrevet og ikke aktiveret i foreningens regnskab for 2013, som revisor havde afgivet revisionspåtegning om den 27. februar 2014. Dette var efter klagers opfattelse imod foreningens regnskabspraksis.

Det fremgår af sagsfremstillingen, at den udskiftede veksler var 29 år gammel (normallevetid 15 år), og at dens kostpris var 101.000 kr.

Revisornævnet frikender revisor under henvisning til sondringen mellem udgifter til forbedring vs. udgifter til fastholdelse af ejendommens stand i Erhvervsstyrelsens ”Vejledning om årsregnskaber for andelsboligforeninger, der aflægger årsregnskab efter årsregnskabsloven” fra februar 2014. Denne vejledning fandt aktuelt anvendelse, hvilket fremgik af årsregnskabet. Der var ikke fremlagt materiale, der pegede på, at der var tale om forbedringsudgifter.

Sag nr. 5-2019