Revision i en haveforening – to revisorer får en advarsel

Faglig nyhedVed opgaver for foreninger med medlemmer med økonomiske interesser – såsom AMBA, FMBA, andelsbolig-, grundejer- og som her haveforeninger – har ethvert medlem retlig interesse i at indbringe en eventuel revisor for Revisornævnet. Ofte skyldes indbringelser, at foreningens medlemmer strides. Dette udelukker selvfølgelig ikke, at revisor bliver sanktioneret: her med en advarsel for en mindre førstegangsforseelse.

Om revisorRegnskabRevision

Sagerne nr. 21-2017 og nr. 39-2017 blev indbragt af et tidligere bestyrelsesmedlem i en haveforening den 22. maj 2017. Kendelsen i form af en advarsel i begge sager for en mindre førstegangsforseelse blev afsagt den 6. april 2018.

Haveforeningen havde 510 medlemmer og en bestyrelse på ni medlemmer, herunder klager i 2016.

Hertil havde foreningen et salgs- og et vurderingsudvalg, som efter sagsfremstillingen formentlig modtog gebyrer for henholdsvis indmeldelse, hvor taksten på grund af outsourcing af en del af arbejdet i løbet af 2016 var blevet nedsat fra 1.200 til 600 kr., og for vurdering, hvor gebyret var på 1.500 kr.

Det tidligere bestyrelsesmedlem indbragte tre klagepunkter, hvoraf de to revisorer kun blev fundet skyldige i det første.

 1. Der var ikke indregnet indmeldelses- og vurderingsgebyrer i regnskabet for 2016. Her havde bestyrelsens beretning anført, at der havde været 38 indmeldelser og 48 vurderinger, mens det fremgik af regnskabet, at gebyrerne udgjorde henholdsvis 1.200 (svarende til én indmeldelse) og 1.500 kr. (svarende til én vurdering). Det må antages, at de øvrige beløb blev overført direkte til de to ovennævnte udvalg.

  Ved bevidst at have undladt at medtage indbetalingerne i årsregnskabet havde de to revisorer efter Revisornævnets afgørelse overtrådt god revisorskik. Overtrædelsen må have ligget i deres accessoriske regnskabsopstilling forud for, eller i sammenhæng med, revisionen og dermed afgivelse af erklæring herom.

  I lyset af, at regnskabet omfattede indtægter på samlet 3,7 mio.kr., var det udeholdte beløb i niveauet 120 t.kr. ifølge Revisornævnet uvæsentligt for regnskabets retvisende billede. Dette havde som konsekvens, at revisorernes forseelse var mindre alvorlig. Endvidere fandt Revisornævnet ikke anledning til at forholde sig til ”klagers beskyldninger om, at bestyrelsen har gjort sig skyldig i underslæb m.v. eller at indklagede skulle være medskyldig heri” i forbindelse med overførslen af honorarerne til henholdsvis salgs- og vurderingsudvalget.

 2. Bestyrelsens nedsættelse af indmeldelsesgebyret i årets løb havde været uretmæssig.

  Klagepunktet afvistes af Revisornævnet som uden for kompetenceområdet, idet det ikke var en klage over ”erklæringsarbejde udført af en godkendt revisor”.

 3. Regnskabsposten ”honorarer” i årsregnskabet skulle have været specificeret.

  Her frikendtes revisorerne med en tør henvisning til, at der ikke ”var et sådant specifikationskrav i regnskaber omfattet af Klasse A” i årsregnskabsloven, som efter det oplyste var den anvendte regnskabsmæssige begrebsramme.

Forseelsen under 1) blev anset for et mindre alvorligt forhold, hvorfor Revisornævnet i førstegangstilfælde sanktionerede de to revisorer med en advarsel.

 

Sagerne nr. 21-2017 og nr. 39-2017