Revisor frikendes i den tredje sag om revision i et gensidigt forsikringsselskab

Faglig nyhedSagskomplekser mod revisorer kan være langstrakte. Dette dokumenteres i den tredje sag om revisionen i et gensidigt forsikringsselskab i likvidation, hvor revisor aktuelt frikendes. Sagen var ligesom den anden sag, hvor revisor ikendtes en gentagelsesbøde på 40.000 kr., indbragt af en klager, som reelt nok var utilfreds med, at generalforsamlingen var sat ud af spillet, og med, at vedkommendes status som udlodningsberettiget i likvidationen var omstridt.

Om revisorRevision

Sag nr. 62-2018 blev indbragt den 17. december 2018 af en klager på egne og en anden persons vegne. Revisor blev frikendt i kendelse af 6. november 2019.

Sagen drejede sig om et gensidigt forsikringsselskab under likvidation, hvor revisor havde afgivet revisionspåtegninger om årsregnskaberne 2014-2017. Der var stridigheder om, hvem der var berettigede medlemmer af det gensidige selskab, og dermed om retskrav på likvidationsprovenu. Finanstilsynet havde ved en afgørelse af 1. april 2015 suspenderet selskabets vedtægter med hjemmel i lov om finansiel virksomhed § 232, stk. 1. Dermed var generalforsamlingen midlertidigt parkeret på et sidespor.

Den bagvedliggende sag handlede således formentlig om fordeling af det forventeligt betragtelige (90 mio.kr.) likvidationsprovenu. Og om en mistanke om en sammensværgelse mellem revisor og likvidator.

Revisor var tidligere blevet sanktioneret den 19. september 2014 i sag nr. 157-2013 med en bøde på 75.000 kr. Denne sag, der var indbragt af Finanstilsynet, angik blandt andet manglende oplysninger om det samlede modtagne vederlag for hvert enkelt medlem af bestyrelsen og direktionen i forbindelse med årsregnskabet for 2011 for det gensidige forsikringsselskab.

Hertil var revisor blevet sanktioneret den 5. november 2018 med en gentagelsesbøde på 40.000 i sag nr. 13-2018, der blev indbragt af den private klager i nærværende sag den 5. marts 2018.

Revisor blev frikendt på alle klagepunkter på nær ét underpunkt om manglende oplysning vedrørende fakturerede honorarer til likvidatorerne mv. for regnskabsårene 2014 og 2015. Revisor skulle have taget forbehold for de manglende oplysninger om likvidatorernes ikke uvæsentlige honorarer.

Revisors erklæring om 2014-regnskabet var afgivet den 29. maj 2015, eller ca. 8 måneder efter den første kendelse om bl.a. samme indholdsmæssige forhold. Dette indebar, at Revisornævnet lagde princippet om gentagelse i straffelovens § 81, nr. 1, til grund,
jf. nyheden herom

I nærværende sag afgjorde Revisornævnet ved beslutning af 9. maj 2019 en formalitetsindsigelse fra revisor om afvisning af en række nye klagepunkter. De, som ikke blev afvist, blev herefter realitetsbehandlet.

Klagepunkterne er formuleret meget grundigt, men har en noget spekulativ karakter.

Revisor blev frikendt på alle punkter. Påstanden om frakendelse af godkendelsen omfattedes naturligvis af frifindelsen.

Der var således ikke fremlagt
skriftlig dokumentation vedrørende indholdet af indklagedes indberetninger og oplysninger til Finanstilsynet. Revisornævnet fandt på denne baggrund ikke, at klagerne mod indklagedes benægtelse havde godtgjort, at revisor havde handlet i strid med god revisionsskik. Revisornævnet fremhævede, at det ikke havde bemyndigelse til at kræve edition af dokumenter, sådan som en domstol har det. I sagsfremstillingen fremhævede revisor bl.a., at Finanstilsynet ikke havde fundet anledning til kritik. Hertil fremgik det, at klagerne ikke havde søgt Finanstilsynet om aktindsigt.

Revisornævnet fandt det tilsvarende ikke godtgjort, at revisor havde overtrådt lex Nordisk Fjer om kontrol af selskabsretlige formalia, at revisor havde overtrådt god revisorskik ved sin fratræden i utide, eller at revisor havde handlet i strid med god revisorskik i forbindelse med sin underretningspligt ved fratræden i utide.

Sag nr. 62-2018

Kontakt

  • Lars Kiertzner

    Chefkonsulent, statsautoriseret revisor, ph.d.

    Tirsdag til torsdag