Revisornævnet – tema om nye afgørelser vedrørende afvisninger

Faglig nyhedRevisornævnet kan beslutte at afvise klager med forskellige begrundelser, herunder at påklagede forhold ligger uden for nævnets kompetence, eller at klager ikke har en retlig interesse i sagen på tidspunktet for indbringelse. Nedenfor behandles to nyere sager herom.

Om revisor

I kendelse af 15. november 2013 (sag nr. 89/2012) afvises sagen, fordi klagetemaet ligger uden for nævnets kompetenceområde.

I sin begrundelse for afvisningen henviser nævnet til, at klagen ikke direkte vedrører revisors erklæringer, men derimod kvalitetsmangler ved revisors rådgivningsbistand i relation til det udførte arbejde med omdannelsen af enkeltmandsvirksomheden til et anpartsselskab. Der er heller ikke accessorisk sammenhæng, idet den rådgivning, som der klages over, ikke har en sådan sammenhæng med indklagedes erklæringsarbejde, at nævnet er kompetent til at tage stilling til klagen. De påklagede forhold lå således uden for nævnets kompetence.

I kendelse af 15. november 2013 (sag nr. 19/2013) afvistes klagen med reference til manglende retlig interesse på en række punkter, og hertil på et enkelt punkt med reference til, at det lå uden for nævnets kompetence.

Den manglende retslige interesse hos klager konstateredes for de fleste klagepunkter med henvisning til, at klager ikke længere var hverken anpartshaver (salgsaftale bindende tiltrådt 12. november 2012) eller ledelsesmedlem i selskabet (fratrådt som direktør og bestyrelsesmedlem 1. november 2012). Anparterne var solgt, efter klager havde endeligt accepteret salgssummen i forlængelse af at have benyttet en option til at lade en anden revisor gennemgå tidligere års regnskaber forud for klagens indbringelse 18. februar 2013.

Det sidste af i alt otte klagepunkter vedrørte revisors undladelse af at besvare et konkret spørgsmål om klagers skattemæssige stilling i forbindelse med udbetaling af udbytte. Dette lå uden for nævnets kompetenceområde og afvistes derfor.

Læs de fulde kendelser på Revisornævnets hjemmeside