Revisornævnet – tema nye afgørelser vedrørende forbehold og supplerende oplysninger II

Faglig nyhedManglende forbehold eller supplerende oplysninger udløser bøder i Revisornævnet i varierede ”mellemstørrelser”. Herunder kan formelt forkerte forbehold, eller manglende supplerende oplysninger, udløse bøder, der umiddelbart kan virke urimeligt store. Nedenfor behandles to nyere kendelser herom, der udløser bøder på 50.000 kr.

Om revisor

I en kendelse af 21. oktober 2013 (sag nr. 23/2012) fik revisor en bøde på 50.000 kr. i en sag, hvor der forelå betydelige akkumulerende ikke betalte udbytteskatter, uden af dette havde ført til supplerende oplysninger om ledelsesansvar. Revisor forsvarede sig med, at regnskaberne som sådan var rigtige, og at udbytteudlodningerne i sagens natur først blev foretaget efter afgivelse af revisionspåtegning. Hvis regnskaberne blev korrigeret med akkumulerede ikke betalte udbytteskatter, ville dette blot føre til, at der skulle opføres tilsvarende store tilgodehavender hos udbyttemodtageren. Dermed ville der ikke være nogen effekt på egenkapitalen.

Revisornævnet delte ikke revisors opfattelse: ”..indklagede – som offentlighedens tillidsrepræsentant – burde have undersøgt forholdet og givet en supplerende oplysning i de respektive regnskabsår i revisionspåtegningerne om, at ledelsen ikke havde overholdt gældende regler vedrørende rettidig angivelse og betaling af udbytteskat.” 

Efter denne kendelse må det konstateres, at det efter nævnets opfattelse er god revisionsskik at kontrollere ”sidste års” udbytteudlodning.

Bødestørrelsen kan virke voldsom i forhold til det generiske forhold. Revisornævnet begrunder størrelsen med, at der er betydelige beløb involveret (588.000, voksende til akkumuleret 1.148.000 og 1.904.000 kr.), og at overtrædelsen har stået på igennem flere regnskabsår.

SKAT havde indbragt både revisor og revisionsvirksomhed. SKAT kan kun indklage revisionsvirksomheder for accessorisk ansvar for en revisors forhold og havde ikke formuleret en konkret klage om accessorisk virksomhedsansvar i sagen, hvorfor virksomheden frifandtes.

I kendelse af 6. august 2013 (sag nr. 41/2012) fik revisor standardbøden på 50.000 kr. for en påtegning, hvor grundlaget for konklusionen formelt ikke hang sammen med konklusionen. I sit forbehold anførte revisor utilstrækkeligt revisionsbevis om poster, der udgjorde mere end 99 % af aktiverne (59.474 af 59.644 t.kr.), som sit grundlag for modifikation. Dette førte videre til en konklusion med forbehold (”bortset fra..”) og ikke som korrekt manglende konklusion.

Det er tidligere blevet anført herfra, at bødestørrelser på dette niveau forekommer noget urimelige i situationer, hvor budskabet i påtegningen, som det er tilfældet i denne sag, næppe kan misforstås.

Læs de fulde kendelser på Revisornævnets hjemmeside

Kontakt

  • Lars Kiertzner

    Chefkonsulent, statsautoriseret revisor, ph.d.

    Tirsdag til torsdag