Standardbøder på 150.000 kr. for krydsende revision

Faglig nyhedSager om krydsrevision forekommer heldigvis sjældnere og sjældnere. Nedenstående sag er en undtagelse og viser endnu engang, at overtrædelser af den helt objektive retsregel, der indebærer et absolut forbud, sanktioneres med bøder på 150.000 kr. som en grov krænkelse af uafhængighedsreglerne.

Om revisorRevision

Sagerne nr. 49 og 50-2017 blev indbragt af Erhvervsstyrelsen den 16. november 2017. Kendelserne blev afsagt den 1. juni 2018 i form af to standardbøder til de involverede revisorer på 150.000 kr.

I sagen havde den ene revisor revideret den anden revisors holdingselskab og driftsselskab, mens den anden revisor havde revideret førstnævntes holdingselskab.

Sagerne var således klokkeklart i strid med revisorlovens § 24 som konkretiseret i uafhængighedsbekendtgørelsens § 2, stk. 1, nr. 5, om, at forretningsmæssige forbindelser i form af afgivelse af krydsende erklæringer med sikkerhed aldrig er tilladelige (med min fremhævelse):

 

”Revisionsvirksomheden, revisor eller andre personer i revisionsvirksomheden, der er knyttet til opgaven eller kontrollerer dennes udførelse, i øvrigt har en forretningsmæssig forbindelse med den virksomhed, opgaven vedrører, som indebærer en fælles kommerciel eller økonomisk interesse, medmindre den forretningsmæssige forbindelse udøves inden for begge parters normale virksomhed og på almindelige forretningsmæssige vilkår og ikke har et så betydeligt omfang, at den udgør en trussel mod uafhængigheden. Uanset vilkårenes art er krydsende revision dog aldrig tilladt.”

 

De involverede revisorer forsøgte sig med argumenter for, at der konkret ikke havde været tale om uafhængighedstrusler: den ene revisor med den dokumenterede angiveligt høje kvalitet af revisionen, og den anden med, at forholdet var opstået nærmest uforvarende og uden vedkommendes subjektive erkendelse heraf.

Henset til retsreglens helt objektive karakter af et absolut forbud kunne der som forventeligt ikke tages hensyn hertil, hvorfor sanktionerne udmåltes til bøder på 150.000 kr. som en grov krænkelse af habilitetsreglerne.

Revisornævnet henviste i sammenhængen til, at Østre Landsret ved dom af 14. december 2012 havde stadfæstet en lignende afgørelse om krydsrevision med samme sanktionsniveau i sag nr. 34-2009-S.

Sagerne nr. 49 og 50-2017