To sager om utilstrækkelig planlægning og bevis (datterselskaber og pantebreve) - advarsel

Faglig nyhedSagen omhandlede kritik af mangelfuldt bevis i to opgaver om henholdsvis revision af datterselskaber og revision af pantebreve. I den ene opgave var der hertil klaget over, at der ikke var rapporteret om mangler i den interne kontrol (manglende funktionsadskillelse). Her bortfaldt disciplinærstraffen imidlertid, ”som klagepunktet er formuleret”. Forseelserne karakteriseredes som mindre alvorlige: Sanktionen blev en advarsel i førstegangstilfælde.

Om revisorRevisionKvalitet

Sag nr. 15/2016 blev indbragt 14. januar 2016 af Revisortilsynet, nu Erhvervsstyrelsen, på baggrund af en kvalitetskontrol i 2014 i en enkeltmandsvirksomhed.

Sagen indeholdt tre klagepunkter i to sager. Nævnet gav medhold i det hele.

Den ene sag omhandlede revision af regnskabet for et mindre holdingselskab, hvis væsentligste aktiv (99,9 % af balancesummen) var kapitalandele og tilgodehavender i tre datterselskaber. Klagen, som Revisornævnet gav medhold i, gik på, at der ikke var dokumenteret et fastsat væsentlighedsniveau, væsentlige og risikofyldte regnskabsposter samt planlagte handlinger vedrørende kapitalandele i og andre poster relateret til dattervirksomhederne. Der var således ikke dokumenteret tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis herom, idet eneste indsatte revisionsbevis var genpart af de tre årsrapporter. Dette var utilstrækkeligt alene af den grund, at de kun var forsynet med en assistanceerklæring om regnskabsopstilling.

Revisor, der også havde udført de pågældende assistanceopgaver, henviste til, at der var udført revisionshandlinger i tilknytning til assistancen i form af afstemninger. Da dette materiale imidlertid ikke fremgik af revisionsdokumentationen, men i særskilte mapper, kunne det ikke føre til et andet resultat.

Den anden sag omhandlede en frivillig revision af et interessentskabsregnskab, der var aflagt efter regnskabsklasse A. Revisornævnet gav medhold i, at der ikke forelå dokumentation for planlægning og udførelse af handlinger om unoterede pantebreve i forhold til revisionsmålene ”tilstedeværelse, ejendomsret og måling”. Pantebrevene var indregnet til nominel værdi med 662 t.kr. (ca. 8 % af balancesummen og 16 % af egenkapitalen), hvilket oversteg væsentlighedsniveauet på 89.300 kr.

Det andet klagepunkt i sagen gik på manglende rapportering i revisionsprotokollen om manglende funktionsadskillelse. Disciplinærstraffen for dette punkt bortfaldt imidlertid efter princippet i straffelovens § 3, sådan som klagepunktet var formuleret: Det vil sige med begrundelsen om, at revisorlovens nu ophævede bestemmelse i § 20, stk. 1, var overtrådt.

Herved fremgår det, at klager om rapportering til ledelsen fremover kun kan sanktioneres efter rapporteringskravene i god skik, sådan som disse fremgår af ISA 210, 260 og 265. Princippet om at anvende det eksisterende regelsæt for sanktionering, når dette er lempende, vil føre til, at begrundelser med henvisning til revisionsprotokolkravene vil føre til strafbortfald. Undtagen for PIEs, hvor de danske krav levetidsforlænges for 2016, inden de erstattes af kravene i forordningens artikel 11 i 2017.

Kendelsen blev afsagt den 18. oktober 2016 og således efter ikrafttrædelse af den nye revisorlov 17. juni 2016. Nævnet citerede fra forarbejderne til denne lov omkring de ændrede principper for sanktionering af mindre førstegangsforseelser. Hertil henvistes der til princippet i straffelovens § 3 om bedømmelsen af ældre sagsforhold efter datoen for ikrafttrædelsen af nye sanktionsbestemmelser.

Forseelserne blev karakteriseret som mindre alvorlige og blev derfor efter princippet i straffelovens § 3 sanktioneret med en advarsel, da der var tale om en førstegangsforseelse.

Det er rimeligt at antage, at en lignende sag var blevet bødesanktioneret, hvis kendelsen var blevet afsagt før den 17. juni 2016.

Sag nr. 15/2016

Kontakt

  • Lars Kiertzner

    Chefkonsulent, statsautoriseret revisor, ph.d.

    Tirsdag til torsdag
    4193 3149

Ved at drukne i dokumentation?

Deltag i kurset Tilstrækkelig og egnet dokumentation i praksis og få praktiske eksempler på, hvornår nok er nok

Medlemsmøder

Deltag på medlemsmøderne, hvor temaet i år er kvalitetskontrol. Deltagelse er gratis og giver 2 OE-timer.

Læs mere om medlemsmøderne.