Undladt bygningsafskrivning – Advarsel i Revisornævnet bl.a. for manglende forbehold herom

Faglig nyhedNedennævnte sag havde sit udspring i en i øvrigt bestået kvalitetskontrol. Sagen illustrerer, at der skal afgives en fælles påtegning for koncern- og selskabsregnskab. Og at der skal foretages afskrivninger på udlejningsejendomme, også når disse udlejes til beboelse. Kritikken fører kun til en advarsel, formentlig fordi den pågældende ejendomskoncern var meget velpolstret, hvorfor revisors fejl i konteksten kunne anses for at være konsekvensløs.

Om revisorRevisionKvalitet

Sag nr. 111-2016 var blevet indbragt af Revisortilsynet på det afsluttende sidste møde den 16. juni 2016 i forlængelse af en kvalitetskontrol for 2014. Sagen blev efterfølgende videreført af Erhvervsstyrelsen efter nedlæggelse af Revisortilsynet. Den blev afgjort med en advarsel den 6. september 2017 ud fra det nye proportionalitetskriterium om mindre førstegangsforseelser uden konsekvenser for tredjemand og/eller klient.

Kvalitetskontrollen 2014 var blevet udført i en revisionsvirksomhed med syv godkendte revisorer, hvoraf de fire var underskriftsberettigede. Kontrollantens erklæring om kvalitetsstyringen generelt havde været blank, og denne sag var den eneste af de seks kontrollerede enkeltsager, der gav anledning til kritik.

Revisornævnet gav medhold i de to kritikpunkter i sagen.

Der skulle have været afgivet en fælles revisionspåtegning om koncern- og selskabsregnskab og ikke to separate påtegninger om hvert regnskab for sig.

Hertil kunne afskrivninger ikke undlades på en del af ejendomsporteføljen under henvisning til, at den udlejedes til beboelse, havde en høj vedligeholdelsesstandard, og at scrapværdien dermed kunne sættes lig med kostprisen. Revisors alternative beregninger af den begrænsede effekt på de samlede afskrivninger, hvis den meget hårde afskrivning over 30 år af erhvervsejendommene ændredes til afskrivning over 50 år, og samme afskrivningsperiode blev anvendt på beboelsesejendommene, kunne ikke tillægges betydning.


Revisor burde derfor have taget forbehold for såvel beskrivelsen af regnskabspraksis som den regnskabsmæssige konsekvens af at undlade afskrivninger på beboelsesudlejningsejendommene.

Koncernen var meget velpolstret. Dermed forekommer det rimeligt, at sagen lukkes med en advarsel – revisors forsyndelser kan anses for at være uden potentielle alvorlige konsekvenser for tredjemand.

Ved udmålingen af sanktionen fremhævedes det også, at der kun var fundet disse mindre fejl i en enkelt af de seks udtagne enkeltsager i kvalitetskontrollen.

Sag nr. 111-2016

Kontakt

  • Lars Kiertzner

    Chefkonsulent, statsautoriseret revisor, ph.d.

    Tirsdag til torsdag
    4193 3149