Uretmæssig anvendelse af virksomhedsskatteordningen og assistanceerklæring herom

Faglig nyhedI to på hinanden følgende år assisterede revisor med opstilling af en skattemæssig opgørelse for en personlig klient og medvirkede dermed til uretmæssig anvendelse af virksomhedsskatteordningen på vindmølleandele, der var omfattet af anpartsindgrebet. Nævnet anså det på grund af gentagelse ikke for en mindre førstegangsforseelse, men sanktionerede alligevel (måske noget usædvanligt) kun med en advarsel, fordi der var tale om erklæringsafgivelse uden sikkerhed.

Om revisor

Sag nr. 134-2016 blev indbragt af SKAT den 19. december 2016. Kendelsen i form af en advarsel blev afsagt 1. september 2017.

Sagen vedrørte assistanceerklæringer i to på hinanden følgende år for en person. I opgørelsen var andele i et vindmølleinteressentskab, der havde mere end 10 ejere, fejlagtigt indregnet til beskatning efter virksomhedsskatteordningen. En anden revisor i revisionsvirksomheden havde erklæret sig om årsrapporter og skattemateriale for det pågældende vindmølleprojekt. Det fremgik klart af dette materiale, at der ikke kunne ske beskatning efter virksomhedsskatteordningen.

Derfor blev der nærmest tale om en tilståelsessag, selv om revisor forgæves forsøgte sig med en forklaring af, hvorfor der efter hans opfattelse ikke var tale om nogen overtrædelse af kravet om at udvise professionel kompetence og omhu, idet:

”.. der var mange andre problemstillinger i opgaven end blot selvangivelsen af resultat af virksomhed for 2013 og 2014, og .. disse problemstillinger var af mere væsentlig betydning i forhold til at få selvangivet korrekt”.


Den forklaring tillagde Revisornævnet ingen betydning.

Forseelsen kunne på grund af, at den blev gentaget over en længere periode (første gang 1. juli 2014 og anden gang 1. juli 2015), tilmed ikke anses for en mindre førstegangsforseelse. På trods heraf ikendtes revisor blot en advarsel for overtrædelse af revisorlovens § 16, stk. 3, nu stk. 4. Det vil sige med den sanktion, der efter lovbemærkningerne forventes anvendt ved mindre førstegangsforseelser.


Begrundelsen for denne lempelige bedømmelse var som følger:

”Revisornævnet har ved udmåling af sanktionen lagt vægt på, at der er tale om assistanceerklæringer”


Sag nr. 134-2016

 


Kontakt

  • Lars Kiertzner

    Chefkonsulent, statsautoriseret revisor, ph.d.

    Tirsdag til torsdag
    4193 3149