Revisornævnet – tema nye afgørelser om utilstrækkeligt kundskab (bøder på 50 og 75 t.kr.)

Faglig nyhedI en tidligere nyhed blev erklæringer helt eller delvist uden kundskab behandlet tematisk.
I den alvorligste kategori af sager sanktionerer Revisornævnet med meget store bøder i niveauet 200.000 kr. Urigtige skriftlige erklæringer i den mindre alvorlige kategori kan antage forskellige former. Nedenfor præsenteres to nyere afgørelser herom, der baseres på mangelfuldt kundskab (utilstrækkeligt revisionsbevis) og udløser bøder på henholdsvis 50.000 og 75.000 kr.

I kendelse af 23. oktober 2013 (sag nr. 21/2012) blev revisor idømt en bøde på 50.000 kr. på grundlag af en vurderingsberetning, der var afgivet, uden revisor havde haft tilstrækkeligt og egnet bevis om apportindskuddet. Beretningen var afgivet på grundlag af en faktura og en betaling heraf, der viste sig at være fiktive. Der var således ikke (i sagens natur) foretaget fysisk kontrol af den angiveligt indskudte kopimaskine. Sagen var indbragt af Nordjyllands Politi. Begrundelsen for, at bøden ”kun” blev på 50.000 kr., må ligge i, at der trods alt havde foreligget en faktura og en betaling, der ganske vist var fiktive.

Kendelsen af 11. oktober 2013 vedrører sag nr. 50/2012 indbragt af Erhvervsstyrelsen på grundlag af Fondsrådets undersøgelse af regnskaber for to børsnoterede selskaber. De to revisorer idømtes bøder på 75.000 kr., der af Revisornævnet begrundedes som skærpede med henvisning til, at der var tale om regnskaber for offentligt betydningsfulde virksomheder.

Vedrørende det ene regnskab havde revisorerne ikke opnået tilstrækkeligt og egnet bevis for den anvendte funktionelle valuta (der fejlagtigt var danske og ikke svenske kroner, hvilket havde forbedret totalindkomsten med ca. 7 mio.kr), for omkostningerne, der var ført på egenkapitalen som emissionsomkostninger (10,1 af 20,9 mio.kr. burde have været resultatført) og for, om overtagelser af ejendomsselskaber skulle behandles som virksomhedsovertagelser eller som overtagelse af enkeltaktiver.

I tilknytning til den anden årsrapport burde revisorerne i udtalelsen om ledelsesberetningen have påpeget fraværet af de krævede redegørelser for virksomhedsledelse og samfundsansvar. Det sidstnævnte forhold skal revisorer generelt være mere opmærksomme på, end tilfældet tilsyneladende er i dag: I Erhvervs- og Vækstministeriets seneste rapport om ”Samfundsansvar og rapportering i Danmark” fremgår det, at der for regnskabsåret 2011 ikke blev fundet et eneste eksempel på, at revisor påtalte tilfælde, hvor virksomhedens redegørelse for samfundsansvar var mangelfuld, hvilket angiveligt forekommer ret ofte. Rapporten konkluderer derfor, at revisor i en række tilfælde ikke lever op til lovens krav i sin udtalelse om ledelsesberetningen.

Hertil fastslår Revisornævnet princippet om, at ansvaret hos underskrivende revisorer er udeleligt. Det kan således ikke differentieres under henvisning til den konkrete rollefordeling og manglende kompetence på delområder.

Læs de fulde kendelser på Revisornævnets hjemmeside

Kontakt

  • Lars Kiertzner

    Chefkonsulent, statsautoriseret revisor, ph.d.

    Tirsdag til torsdag