Utilstrækkelig revision af investeringsejendomme giver en bøde på 25.000 kr.

Faglig nyhedRevision af investeringsejendomme er forbundet med betydelige skøn, som revisor skal forholde sig tilstrækkeligt kritisk til – og dokumentere dette. Hertil skal revisor være opmærksom på, at de krav, der stilles ved praksisskift, er opfyldt. Revisor havde svigtet i de relationer. Forseelsen takseredes til en bøde på 25.000 kr. for en lidt større førstegangsforseelse.

Om revisorRevision

Sag nr. 34-2018 blev indbragt af Erhvervsstyrelsen den 2. juli 2018 i forlængelse af en kvalitetskontrol og en efterfølgende undersøgelse efter revisorlovens § 37, stk. 3.

Revisornævnet gav medhold i alle tre klagepunkter, der vedrørte revisionen af en investerings- og en domicilejendom i regnskabet for 2015-16 for en håndværksvirksomhed i regnskabsklasse B.

Revisor burde have modificeret sin konklusion for fejlagtig behandling af ændringen af regnskabspraksis for investeringsejendommen – aktuelt en udlejningsejendom. Her havde selskabet skiftet praksis i forlængelse af, at der ikke længere stilledes krav for anvendelsen af årsregnskabslovens dagsværdibestemmelse i § 38, stk. 1, om, at det skulle være selskabets hovedaktivitet at investere i ejendomme. Praksisskiftet var imidlertid gennemført forkert i regnskabet, særligt ved, at årets regulering af dagsværdien ved den konkret valgte regnskabspraksis var ført i resultatopgørelsen. Dette var forkert anvendelse af § 2 i bkg. nr. 1849 af 15.12. 2015 om ”overgangsbestemmelser ved anvendelse af visse bestemmelser i årsregnskabsloven, som disse er ændret ved lov nr. 738 af 1. juni 2015 om ændring af årsregnskabsloven og forskellige andre love”:

 

”For investeringsejendomme, som ikke har kunnet måles til dagsværdi efter den hidtil gældende årsregnskabslovs § 38, men hvor ændringen af samme lovs § 38 medfører, at investeringsejendommene kan måles til dagsværdi, kan virksomheden uanset årsregnskabslovens § 51, stk. 1, for regnskabsår, der begynder senest den 31. december 2016, indregne første regulering til dagsværdi direkte på egenkapitalen ultimo. Der skal i sådanne tilfælde ikke ske ændring af sammenligningstal i balancen eller resultatopgørelsen” (med min fremhævelse).

 

Hertil havde revisor haft grundlag for at modificere sin konklusion på grund af manglende oplysninger om ændrede skøn samt manglende tilpasning af sammenligningstal vedrørende ændret regnskabspraksis for selskabets domicilejendom.

Modifikationerne i det ovenstående klagepunkt var så stærke, at konklusionen skulle have været afkræftende. I sammenhængen må dette særligt være begrundet i, at årets resultat på 4.409 t.kr. var gennemgribende påvirket af den fejlagtigt indtægtsførte dagsværdiregulering på 5.000 t.kr. Hvis der korrigeredes for denne fejl, ville et pænt overskud være blevet til et mindre underskud.

Endvidere havde revisor ikke dokumenteret tilstrækkelige handlinger vedrørende revision af værdiansættelse af investeringsejendommen, og hermed var det ikke dokumenteret, at der var indhentet tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis. Herunder for afkastprocenten på 1,85, der vel mest fremstod som en efterrationalisering.

I sin kendelse af 12. februar 2019 udmålte Revisornævnet sanktionen til en bøde på 25.000 kr. for en forseelse, der henset til de involverede værdier, var ”af en ikke ubetydelig alvor”. Der var således tale om en ikke-ubetydelig førstegangsforseelse.

Sag nr. 34-2018