Konklusion skulle have været afkræftende vedrørende fortsat drift – bøde på 30.000 kroner

Faglig nyhedI nedenstående sag vedrørte førstegangsforseelsen, at revisor burde have udformet konklusionen som afkræftende i forhold til fortsat drift, og ikke som en ”bortset fra” konklusion. Overtrædelsen lå over niveauet for en mindre førstegangsforseelse og blev sanktioneret på samme niveau, som den ville være blevet, hvis kendelsen var afsagt før den 17. juni 2016.

Om revisorRevisionKvalitet

Sag nr. 022/2016 blev indbragt for Revisornævnet den 29. januar 2016. Kendelsen i form af en bøde på 30.000 kr. blev afsagt den 1. november 2016. Sagen var indbragt af Revisortilsynet og videreført af Erhvervsstyrelsen i forlængelse af en kvalitetskontrol i 2014.

Sagen indeholdte kun et klagepunkt vedrørende en enkeltsagskontrol: Indklagede havde overtrådt erklæringsbekendtgørelsen, idet konklusionen vedrørende fortsat drift i den pågældende sag skulle have været afkræftende og ikke blot en ”bortset fra”-konklusion.

Formuleringen af de kritiserede afsnit i revisionspåtegningen på regnskabet for det pågældende selskabs første regnskabsår 12. oktober 2012 - 31. oktober 2013 var således:

         Forbehold
         
Grundlag for konklusion med forbehold

Selskabet har en forfalden gæld til SKAT, som den ikke umiddelbart er i stand til at betale. Vi henviser til note 4 i regnskabet, hvoraf det fremgår, at ledelsen for tiden overvejer forskellige planer med henblik på at sikre virksomhedens fortsatte drift, men den har ikke været i stand til at fremlægge konkrete handlingsplaner med budgetter m.v. Da ledelsen ikke har kunnet sandsynliggøre, at den nødvendige kapital kan fremskaffes, burde årsregnskabet efter vores opfattelse aflægges efter realisationsprincippet, hvilket ville reducere årets resultat og egenkapital væsentligt. Det har ikke været muligt at opgøre den præcise indvirkning heraf på årsregnskabet.

Konklusion

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet bortset fra indvirkningerne af det forhold, der er beskrevet i grundlaget for konklusion med forbehold, giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. oktober 2013 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 12. oktober 2012 - 31. oktober 2013 i overensstemmelse med årsregnskabsloven”.

Resultatet i dette første regnskabsår var et underskud på 347.637 kr., hvorefter egenkapitalen var negativ med 267.637 kr.

Revisor havde i sagen stået fast på en holdning om, at forholdet ikke havde gennemgribende, men kun væsentlig, effekt på regnskabet, da den konkrete forskel på et regnskab aflagt efter realisationsprincippet i forhold til det anvendte going concern princip stort set ville være indarbejdelse af mindre personaleforpligtelser: Der var kun to ansatte i selskabet med relativt korte opsigelsesvarsler. Dette var revisors kommentar til kvalitetskontrollantens gennemgang af sagen, og holdningen blev fastholdt efterfølgende i et brev til Revisortilsynet af 8. maj 2015.

Synspunktet blev ikke tillagt vægt: Revisornævnet fastslog, at revisor burde have afgivet en afkræftende konklusion. Denne afgørelse om konklusionens karakter uanset den forventede regnskabsmæssige effekt af at anvende likvidations- i forhold til going concern-princippet falder i tråd med ISA 570, afsnit 21:

”Hvis regnskabet er udarbejdet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, men revisor vurderer, at den daglige ledelses anvendelse af regnskabsprincippet om fortsat drift ved udarbejdelsen af regnskabet ikke er passende, skal revisor udtrykke en afkræftende konklusion (jf. afsnit A26–A27)”.

Sanktionen blev udmålt til en bøde på 30.000 kr. og dermed sanktioneret som en lidt større førstegangsforseelse. Sanktionen lå dermed på samme niveau som i kendelser afsagt før 17. juni 2016.

Sag nr. 022/2016

 

 

 

Kontakt

  • Lars Kiertzner

    Chefkonsulent, statsautoriseret revisor, ph.d.

    Tirsdag til torsdag

Ved at drukne i dokumentation?

Deltag i kurset Tilstrækkelig og egnet dokumentation i praksis og få praktiske eksempler på, hvornår nok er nok

Medlemsmøder

Deltag på medlemsmøderne, hvor temaet i år er kvalitetskontrol. Deltagelse er gratis og giver 2 OE-timer.

Læs mere om medlemsmøderne.