Inhabilitet, manglende forbehold og utilstrækkelig kvalitetsstyring: Samlet bøde på kr. 275.000

Faglig nyhedEn ejerandel på 7,14% i et komplementarselskab førte til en sanktion for overtrædelse af det absolutte forbud om krydsrevision: Revisor havde revideret regnskabet for den revisionsvirksomhed, der afgav erklæring om komplementarselskabets regnskab. Revisor sanktioneres hertil for et manglende forbehold, mens revisionsvirksomheden sanktioneres for utilstrækkelig kvalitetsstyring. Samlet bøde på kr. 275.000. Der var tale om en enkeltmandsvirksomhed.

Om revisorRevisionKvalitet

Sagerne nr. 29/2016 og 30/2016 blev indbragt for Revisornævnet den 1. februar 2016 af Revisortilsynet, nu Erhvervsstyrelsen på baggrund af en kvalitetskontrol i 2014. Sagen vedrørte en revisors uafhængighed og erklæringsarbejde samt revisionsvirksomhedens kvalitetsstyring. Der var tale om en enkeltmandsvirksomhed.

Om revisors uafhængighed
Uafhængighed er for revisor som ”offentlighedens tillidsrepræsentant” en grundlæggende forudsætning.

Revisornævnet fandt det i denne kendelse kritisabelt, at der forelå væsentlige fælles økonomiske interesser i forbindelse med revisors erklæringer for årsregnskabet 2013 for henholdsvis et aktieselskab og et anpartsselskab.

De to kontrolsager viste, at selskaberne og den kvalitetskontrollerede revisionsvirksomhed hver især havde en ejerandel på 7,14% i et komplementarselskab. Af sagens oplysninger fremgik det hertil, at den kvalitetskontrollerede revisors ægtefælle forestår administrationen af komplementarselskabet. Endvidere forelå der krydsrevision: Komplementarselskabets revisionserklæring var afgivet af et statsautoriseret revisionsaktieselskab, som den kvalitetskontrollerede revisor i regnskabsårene 2013 og 2014 afgav erklæringer med sikkerhed overfor.

Den kvalitetskontrollerede revisor havde argumenteret for, at ejerandelen på 7,14% ikke medførte bestemmende indflydelse og dermed var ”ubetydelig”. Udsagnet blev dog ikke anerkendt af Revisornævnet, som i stedet påpegede, at reglerne om uafhængighed er fundamentale for tilliden til revisor, hvorfor der gælder et absolut forbud mod krydsrevision. 

Dette absolutte forbud fremgår af både den dagældende og nugældende uafhængighedsbekendtgørelse om forretningsmæssige forbindelser: ”Uanset vilkårenes art er krydsende revision dog aldrig tilladt”.   

Revisornævnet har herudover fundet det kritisabelt, at erklæringerne var dateret forud for arbejdspapirerne. 

Sager om krydsrevision er traditionelt blevet sanktioneret med bøder på kr. 150.000 jf. disse to tema nyheder fra 2013 og 2014.

Etikudvalget udsendte et kort fagligt notat om krydsrevision i 2015.

Mangelfuld planlægning og konklusioner
Udover overtrædelse af habilitetsreglerne var der forhold i denne kendelse, som indikerede, at anvendelsen af kvalitetsstyringssystemet havde været mangelfuld.

I afsnittet om anvendt regnskabspraksis i årsregnskabet 2013 for førnævnte aktieselskab fremgik det, at bygninger og grunde blev målt til skønnet dagsværdi ultimo. Revisornævnet fandt det imidlertid bevist, at tre konsoliderede datterselskaber i koncernen ejede ejendomme, hvor det i to af regnskaberne var ubestridt, at ejendommene var indregnet til kostpris. I regnskabet for det tredje datterselskab var ejendommene derimod indregnet til kr. 48.500.000 ud fra dagsværdimetoden. Effekten af anvendelsen af to forskellige målemetoder ved indregning af ejendomme oversteg således klart det af revisor fastsatte væsentlighedsniveau på kr.1.276.000, hvorfor revisor burde have taget forbehold herfor.

I de resterende tre kontrolsager kom den manglende anvendelse af kvalitetsstyringssystemet til udtryk ved, at Revisornævnet konstaterede manglende dokumentation for udført revision på væsentlige områder, såsom omsætning og periodeafgrænsningsposter, samt at revisor ved en erklæring om udvidet gennemgang for et anpartsselskab ikke havde indhentet udskrift fra bilbogen pr. balancedagen.

Sanktionsfastsættelse
Revisornævnet sanktionerede i sin kendelse af 21. november 2016 den kvalitetskontrollerede revisor personligt med en bøde på kr. 175.000 for overtrædelse af habilitetsreglerne samt for revisors manglende forbehold for overtrædelse af årsregnskabsloven jf. revisorlovens § 16, stk. 1, jf. § 44, stk. 1.

Herudover sanktionerede Revisornævnet i medfør af revisorlovens § 44, stk. 6, revisionsvirksomheden med en bøde på kr. 100.000 for manglende implementering og anvendelse af kvalitetsstyringssystem i de fire kontrolsager jf. revisorlovens § 16, stk. 1, jf. § 43, stk. 5.  

Kravet om revisionsprotokollat var på afgørelsestidspunktet begrænset til PIE-virksomheder jf. revisorlovens § 20. Revisor er derfor i denne sag ikke blevet sanktioneret for manglende revisionsprotokollat jf. princippet i straffelovens § 3 om strafbortfald ved lempende ændringer vedrørende strafbarhed. 

Sagerne nr. 29/2016 og 30/2016 

Kontakt

  • Lars Kiertzner

    Chefkonsulent, statsautoriseret revisor, ph.d.

    Tirsdag til torsdag

Ved at drukne i dokumentation?

Deltag i kurset Tilstrækkelig og egnet dokumentation i praksis og få praktiske eksempler på, hvornår nok er nok

Medlemsmøder

Deltag på medlemsmøderne, hvor temaet i år er kvalitetskontrol. Deltagelse er gratis og giver 2 OE-timer.

Læs mere om medlemsmøderne.