Mangelfuld planlægning og udførelse af revision – bøde på 30.000 kroner

Faglig nyhedI nedenstående sag sanktioneres det, at revisor ikke havde dokumenteret, at der var foretaget revision af væsentlige og risikofyldte poster: Igangværende arbejder, et skatteaktiv og nettoomsætning. Det er ikke tilstrækkeligt at krydse generiske handlinger af i en standardrevisionsplan. Overtrædelsen lå over niveauet for en mindre førstegangsforseelse og blev sanktioneret med en bøde på 30.000 kroner.

Om revisorRevisionKvalitet

Sag nr. 23/2016 blev indbragt for Revisornævnet af Revisortilsynet den 29. januar 2016 og videreført af Erhvervsstyrelsen. Kendelsen i form af en bøde på 30.000 kr. blev afsagt den 16. november 2016.

Erhvervsstyrelsen fik medhold i begge klagepunkter om, at revisor i en enkeltsagskontrol i strid med god revisorskik ikke havde dokumenteret, at der i tilknytning til revision af årsregnskabet for 2013 var foretaget:

Revision af regnskabsposterne ”Igangværende arbejder for fremmed regning” og ”Udskudte skatteaktiver”

Revisionshandlinger til at sikre et tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis vedrørende virksomhedens omsætning, jf. revisorlovens § 16, stk. 1.

I sagen er der klare pointers på, at revisor benyttede en standardrevisionsplan for en ”lille revisionskunde” uden at målrette denne tilstrækkeligt efter forholdene. Generiske handlinger var ”krydset af” uden at der forelå dokumentation for udførelse af konkret relevante revisionshandlinger i forhold til de anførte poster med risiko for væsentlig fejlinformation, og for omsætningens vedkommende betydelig risiko herfor.

Igangværende arbejder udgjorde 709 t.kr. og skatteaktivet 193 t.kr. Balancesummen var på 6.263 t.kr., egenkapitalen på 194 t.kr. og årets underskud på -380 t.kr. Revisors fastlagte væsentlighedsniveau var på 27 t.kr.

Sanktionen blev udmålt til en bøde på 30.000 kr. og dermed sanktioneret som en lidt større førstegangsforseelse.

I forhold til strafbarhedsniveauet i revisorlovens § 56, stk. 4, hvorefter revisor kan straffes ved erklæringer om forhold, ”hvorom den pågældende ingen kundskab har”, var bevisbyrden i sagen kun løftet, for så vidt angår, at kundskaben ikke kunne anses for at være dokumenteret, herunder ved afkrydsninger i en standardrevisionsplan uden tilstrækkelig underliggende dokumentation for konkret udførte revisionshandlinger.

Sag nr. 23/2016

 

 

Kontakt

 • Lars Kiertzner

  Chefkonsulent, statsautoriseret revisor, ph.d.

  Tirsdag til torsdag
  4193 3149
 • Patrick Markussen

  Student

  3369 1044

Ved at drukne i dokumentation?

Deltag i kurset Tilstrækkelig og egnet dokumentation i praksis og få praktiske eksempler på, hvornår nok er nok

Medlemsmøder

Deltag på medlemsmøderne, hvor temaet i år er kvalitetskontrol. Deltagelse er gratis og giver 2 OE-timer.

Læs mere om medlemsmøderne.