Overset/fejlvurderet betydning af revisionsbevis om going concern

Faglig nyhedRevisornævnets grænse for mindre førstegangsforseelser var i denne sag formentlig overskredet ved, at revisor ikke tog stilling til en væsentlig negativ budgetafvigelse, der forelå synligt for revisor forud for påtegningstidspunktet i et selskab, der blev erklæret konkurs otte måneder senere. Der var tale om en ”lidt større” førstegangsforseelse, som Revisornævnet sanktionerede med en bøde på 30.000 kroner.

Om revisorRevisionKvalitet

Sag nr. 46/2016 blev indbragt den 18. februar 2016 af Revisortilsynet, nu Erhvervsstyrelsen, på baggrund af en kvalitetskontrol i 2014. Sagen omhandlede revisors utilstrækkelige dokumentation for vurdering af going concern og et udskudt skatteaktiv i forbindelse med revision af et aktieselskab inden for konsulent- og rådgivningsbranchen.

Det er rimeligt at antage, at forseelserne lå over Revisornævnets advarselsniveau for mindre førstegangsforseelser, fordi revisor ikke forholdt sig til betydningen af et væsentligt revisionsbevis, der forelå forud for påtegningstidspunktet.

Konsulentvirksomheden blev i december 2013 erklæret konkurs. Revisor afgav den 10. maj 2013 en blank påtegning på årsrapporten for 2012.

Dette gav anledning til en vurdering af, hvorvidt revisors stillingtagen til going concern var tilstrækkelig. Revisors udgangspunkt for vurderingen af going concern var selskabets overskudsgivende budget for 2013, ledelsens regnskabserklæring, en positiv likviditet og en angiveligt god relation til selskabets pengeinstitut. Revisornævnet rejste imidlertid kritik af dokumentationen for de nævnte parametre.

Hovedårsagen til den efterfølgende konkurs var, at selskabets væsentligste kunde havde opsagt samarbejdet i oktober 2013. Opsigelsen af samarbejdet var ukendt for revisor på underskriftstidspunktet, hvorfor forholdet ikke blev tillagt betydning i Revisornævnets kendelse.

Revisornævnet tillagde det derimod betydning, at revisor den 8. maj 2013, to dage forinden påtegningen af årsrapporten for 2012, afgav en assistanceerklæring på selskabets balance for perioden 1. januar til 31. marts 2013. Periodebalancen udviste et underskud på ca. 76 t.kr. før afskrivninger. Til sammenligning udviste selskabets budget for 1. kvartal 2013 et overskud på ca. 11 t.kr. før afskrivninger. Revisornævnet fandt det kritisabelt, at en så væsentlig budgetafvigelse ikke gav revisor anledning til  at foretage yderligere handlinger vedrørende going concern og til at vurdere et indregnet skatteaktiv på 116 t.kr. nærmere for, om det kunne indregnes i balancen ud fra en forventning om en positiv indtjening de kommende år.

Revisors anførelse af, at den pågældende periodebalance udelukkende var udarbejdet med henblik på indberetning af moms, havde naturligvis ingen betydning i sammenhængen.

Revisornævnet sanktionerede i sin kendelse af 22. marts 2017 den kvalitetskontrollerede revisor med en bøde på 30.000 kroner i medfør af revisorlovens § 44, stk. 1 for overtrædelse af revisorlovens § 23, jf. revisorlovens § 16, stk. 1. 

Sag nr. 46/2016

Kontakt

 • Patrick Markussen

  Student

  3369 1044
 • Lars Kiertzner

  Chefkonsulent, statsautoriseret revisor, ph.d.

  Tirsdag til torsdag
  4193 3149

Ved at drukne i dokumentation?

Deltag i kurset Tilstrækkelig og egnet dokumentation i praksis og få praktiske eksempler på, hvornår nok er nok

Medlemsmøder

Deltag på medlemsmøderne, hvor temaet i år er kvalitetskontrol. Deltagelse er gratis og giver 2 OE-timer.

Læs mere om medlemsmøderne.