Udspil til regelsæt om certificering af revisorer, der reviderer finansielle virksomheder

Faglig nyhedKrav om 500 debiterbare timer årligt vedrørende ydelser til finansielle virksomheder generelt, hvoraf de 300 skal vedrører revisionsydelser.

Om revisor

Finanstilsynet har i dag sendt udkast til regelsæt for den certificeringsordning, som kommer til at gælde fremover for revisorer, der reviderer finansielle virksomheder.

Generelt

Der foreslås 2 ordninger, en for kreditinstitutter og en for forsikring (liv/skade)

Der stilles et generelt krav om debiterbare timer vedr. ydelser til finansielle virksomheder og et specifikt krav i forhold til revisionsydelser vedr. den ordning, som der søges certificering indenfor:

- Certificering inden for én ordning kræver, at den pågældende kan dokumentere at have udført mindst 2.500 debiterbare timer inden for de seneste 5 år med ydelser til finansielle virksomheder generelt (herunder ATP, Danmarks Skibskredit, Finansiel stabilitet og LD)

- Ud af de 2.500 debiterbare timer skal 1.500 timer omfatte revisionsydelser til den type virksomhed, som der søges certificering til, og være opnået hos mindst 3 forskellige virksomheder af den type som der søges certificering til.

Det kan også udtrykkes således: i gennemsnit skal der årligt kunne dokumenteres 500 debiterbare timer vedrørende ydelser til finansielle virksomheder, hvoraf de 300 skal vedrører revisionsydelser vedrørende de virksomheder, som der søges certificering til.

Alle timer skal være udført efter bestået eksamen som statsautoriseret revisor.

Herudover er der krav om at opfylde kravene til efteruddannelse, samt at vedkommende ikke har eller har haft sager i mod sig (se nærmere bekendtgørelsen § 4)

Ansøgning om certificering inden for begge ordninger

Hvis der søges om certificering inden for begge ordninger, skal revisor kunne dokumentere at have udført 1.500 timer med revisionsydelser inden for hver af de to ordninger hos 2 x 3 finansielle virksomheder. Der er ikke krav om yderligere debiterbare timer herudover.

Dispensationsordning

Der er desuden indsat en dispensationsordning, hvor Finanstilsynet i særlige tilfælde kan dispensere på grundlag af anden relevant erfaring, hvor kravet til debiterbare timer ikke er opfyldt.

Overgangsordninger

Se nærmere § 11 og 12

Ikraftrædelse

Ordningen - inkl overgangsbestemmelser - træder i kraft den 1. januar 2014. Det betyder, at revisorer, som er valgt i år kan fortsætte til førstkommende generalforsamling i 2014 uden at være certificeret.

Vedrørende efteruddannelsestimer, så er 2014 "sidste" år i den indeværende 3-års periode. I udkastet til bekendtgørelse stilles i forhold til efteruddannelse krav om 20 timer af den type, som gælder revisorer der revidere finansielle virksomheder ud over den almindelige efteruddannelse. I den "nye" 3-års periode vil kravet tilsvarende være 60 timer for de 3 år.

Høringsbrev

Udkast til bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer