Indsamlinger vs. fonde (kritik af indsamlingsregnskaber og af revisors arbejde hermed)

Faglig nyhedFormanden for Indsamlingsnævnet, Christian Lundblad, der er retspræsident ved Aalborg Byret, kritiserede kvaliteten af regnskaber for indsamlinger og revisors arbejde hermed i en forsides artikel i JP den 13. januar 2017. Dette gav anledning til at bringe to nyheder om henholdsvis Reguleringen af indsamlinger og om Regnskaber for indsamlinger. I denne tredje nyhed sammenlignes indsamlinger med fonde – der er en del ligheder, men bestemt også forskelle.

Om revisorRegnskab

Som hovedregel skal en indsamling anmeldes til Indsamlingsnævnet, når den ikke foretages af en organisation, der i forlængelse af dens almenvelgørende eller på anden måde almennyttige formål er godkendt af Skatteministeriet som berettiget til at modtage gaver, som giver fradrag i gavegivers indkomstopgørelse, og registreret i den egenskab i Indsamlingsnævnet.

Indsamlinger har en del ligheder, men bestemt også forskelle, ved sammenligning med især almindelige (ikke-erhvervsdrivende) fonde som omfattet af lov om fonde og visse foreninger:

Hverken en indsamling eller en fond har ejere, men disponerer derimod over herreløse midler: Afledt heraf er der behov for et offentligt tilsyn og for beskyttelse af de herreløse midler

Herreløse midler begrunder et særligt offentligt tilsyn. I almindelige fonde udøves tilsynet af Civilstyrelsen, og i indsamlinger af Indsamlingsnævnet. Begge myndigheder er placeret i Justitsministeriet.

Endvidere begrunder det, at midler skal beskyttes.

Fonde er omfattet af den såkaldte anbringelsesbekendtgørelse, der indeholder krav om sikringsakter og opstiller retningslinjer for, at anbringelsen sker forsvarligt og bedst muligt.

I indsamlinger kræves midler indsat på en konto i et pengeinstitut, der enten skal være særligt oprettet til indsamlingsformålet eller giver mulighed for, at indsamlede midler kan adskilles fra hinanden (ved flere samtidige indsamlinger) og fra andre midler på kontoen. Midler kan dog også anbringes i obligationer, hvori myndiges båndlagte arv kan anbringes. De indsamlede midler kan kun disponeres til omkostninger og uddelinger ved underskrift af mindst to personer i forening.

Både fonden og indsamlingen har et formål, der tilgodeses ved uddelinger.

Levetiden er imidlertid forskellig.

I fonden er hovedtanken, at de tilførte midler er urørlige, mens afkastet skal uddeles, medmindre der er tale om en såkaldt kapitalforbrugende fond, hvor de bundne midler uddeles over en årrække efter vedtægtsbestemmelser herom.

Indsamlingen sker derimod som hovedregel for at uddele de indsamlede midler til formålet i umiddelbar forlængelse af indsamlingen. Dette udelukker dog ikke, at der kan iværksættes indsamlinger med det formål, at de indsamlede midler skal overføres til en fonds bundne midler eller grundkapitalen i en erhvervsdrivende fond. På Indsamlingsnævnets hjemmeside ses der f.eks. et regnskab for Christiania Folkeaktie indsamlingen, hvor de indsamlede midler på 359.524 kr. netto efter omkostninger overføres til grundkapitalen i den erhvervsdrivende fond Fonden Fristaden Christiania.

Hvis uddelingsformålet ønskes ændret ved eksempelvis umulighed, kræves tilsynets godkendelse heraf. I begge sammenhænge vil tilsynet skele til, om det oprindelige og det ændrede formål er kompatible.

I fonde kan dette eksempelvis ske ved, at Civilstyrelsen tillader fusion, opløsning efter uddeling eller ændring af det vedtægtsmæssige formål.

I indsamlinger kræves Indsamlingsnævnets forudgående tilladelse til at ændre uddelingsformålet. I lovbemærkningerne fremgår det klart, at Indsamlingsnævnet lægger almindelige fondsretlige betragtninger til grund.

En ansvarlig ledelse

Der er krav om en ”ansvarlig ledelse”.

I en fond skal der være en bestyrelse på mindst tre medlemmer.

En indsamling skal forestås af en juridisk person eller af mindst tre fysiske personer, og mindst en myndig person skal være medansvarlig for de forpligtelser, der påhviler arrangørerne.


I FSR - danske revisorers kursuskatalog indgår der kurser i fonde den 13. november i Roskilde og den 7. december i Horsens. I lyset af kritikken af revisors arbejde i relation til indsamlinger kommer dette tema til at indgå som et mindre delemne på disse kurser.

Link til indsamlingsloven 2014

Link til bekendtgørelse om indsamling 2014

Link til lov om fonde og visse foreninger

Link til bekendtgørelse om anbringelse og bestyrelse af fondes midler