Krav om omstødelse af revisors honorarer i konkurs – læg jer ikke ned…

Faglig nyhedVi har via medlemmer erfaret, at kuratorer i visse tilfælde stævner revisorer med krav om omstødelse af revisorers honorarer op til konkursen. Det kan gælde både det sidste revisionshonorar samt eventuelle rådgivningshonorarer, der typisk kan vedrøre omstruktureringsovervejelser, der så i sidste ende kører i grøften. Det er vores vurdering, at sådanne krav oftest er ubegrundede, og at revisor derfor ikke bare skal lægge sig ned. Vi efterlyser dine erfaringer.

Om revisor

Når en virksomhed er kriseramt, er det helt sædvanligt, at revisor kræver forudbetaling for at fortsætte som revisor og/eller for at påtage sig rådgivningsopgaver. Revisor kan også kræve betaling af forfaldne krav vedrørende igangværende opgaver som betingelse for at fortsætte og i sidste ende udlevere resultatet af sit arbejde.

Dette er efter vores opfattelse som altovervejende hovedregel velbegrundet, hvorfor der ikke efterfølgende burde rejses krav om omstødelse. Og hvis dette alligevel sker, burde der ikke gives medhold heri.

Efter vores opfattelse vil revisor således ofte have en ”god sag”, når revisor konfronteres med sådanne krav. Der er ikke nogen umiddelbar grund til at lægge sig ned og måske oven i købet uden videre betale direkte tilbage til konkursboet.

Omstødelse af revisionshonorarer
Det antages at være helt normalt og i samfundets interesse, at revisor kræver forudbetaling af en klient, hvor der er risiko forbundet med evnen til at fortsætte driften.

Det ville forhindre revisor i at udføre sin samfundsmæssige rolle, hvis revisor i en sådan situation måtte acceptere at kunne blive simpel fordringshaver for endnu ikke leverede ydelser. Det ville både kunne demotivere revisor i forhold til at fuldføre opgaven samt være et incitament til at være for positiv i konklusionerne som følge af en mulig egeninteresse i at sikre sit honorar. Det sidste ville være en direkte trussel mod revisors objektivitet.

Selvfølgelig har revisor en pligt til hurtigst muligt at kommunikere sin konklusion, ligesom ledelsen er forpligtet til hurtigst muligt at viderebringe den til andre interessenter. Rettidig viderebringelse er særligt presserende i situationer, hvor revisors konklusion ender med at blive afkræftende som følge af revisors uenighed med ledelsen om muligheden for fortsat drift.

Omstødelse af rådgivningshonorarer
Rådgivningshonorarer i en kriseramt virksomhed vil oftest have forbindelse med overvejelser om rekonstruktion – kapitaltilførsel, rationalisering, akkordering, budgetter, frasalg m.v. Rådgivningen kan være ydet både før og efter afgivelse af revisionspåtegningen. 

Det er oplagt, at en hvilken som helst uafhængig rådgiver kan kræve forudbetaling i en sådan situation uden at risikere omstødelse. Hvis der er nogen, der handler culpøst i en sådan situation, er det den ledelse (og måske under utilbørligt pres fra kreditorer), der bestiller ydelser velvidende, at de er udsigts- og meningsløse.

Har I relevante erfaringer?
Vi kan naturligvis ikke som forening være part i konkrete sager, som vores medlemmer er involveret i, med hvad der deraf følger af at vurdere alle påstande og beviser mv.

Vi vil dog gerne have et grundlag for at vurdere, om der er generelle initiativer, som vi kunne iværksætte som forening.

Derfor efterlyser vi dine konkrete erfaringer med revisors rolle og muligheder i relation til nødlidende selskaber og de uhensigtsmæssigheder, som du umiddelbart ser.

Du kan skrive til Brian Wessel på baw@fsr.dk eller Lars Kiertzner på lkr@fsr.dk – på forhånd tak!