Ny bekendtgørelse om Revisorregisteret

Faglig nyhedI forlængelse af den nye revisorlov er også bekendtgørelsen om Revisorregisteret blevet opdateret som konsekvens af, at EU/EØS-revisionsvirksomheder fremover skal registreres, hvis de afgiver erklæringer med sikkerhed i Danmark.

Om revisorKvalitet

Bekendtgørelse om register over godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (nr. 728) erstatter bekendtgørelse nr. 1535 af 9. december 2015 og trådte i kraft den 17. juni 2016.

Den væsentligste ændring i den ajourførte bekendtgørelse er indførelse af regler om indberetning og ændring af oplysninger samt om offentliggørelse af oplysninger for de EU/EØS-revisionsvirksomheder, der efter den nye revisorlov under visse betingelser skal registreres i Danmark, jf. revisorlovens § 13a:

”En revisionsvirksomhed, der er godkendt i et andet EU-land eller et EØS-land efter regler, der gennemfører Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/43/EF om lovpligtig revision af årsregnskaber og konsoliderede regnskaber som ændret ved direktiv 2014/56/EU, og som afgiver erklæringer efter § 1, stk. 2, skal registreres i det offentlige register over godkendte revisorer og revisionsvirksomheder, jf. § 2.
Stk. 2. Revisionsvirksomheder, der er omfattet af stk. 1, skal indgive anmeldelse til Erhvervsstyrelsen, før arbejdet med afgivelse af erklæringer efter § 1, stk. 2, påbegyndes.
Stk. 3. Erhvervsstyrelsen kan fastsætte nærmere regler om betingelserne for registrering af revisionsvirksomheder, der er omfattet af stk. 1, og underretning af hjemstatens kompetente myndighed”.

Bestemmelsen i § 13a om registrering af andre EU/EØS-revisionsvirksomheder er en konsekvens af tilføjelsen af andet afsnit i direktiv 2014/56/EU artikel 34, stk. 1:

”Medlemsstaternes reguleringsaftaler skal overholde princippet om, at regulering udføres i hjemlandet, og at tilsyn føres af den medlemsstat, hvor en revisor eller et revisionsfirma er godkendt, og den virksomhed, der revideres, har hjemsted.
Med forbehold af første afsnit skal revisionsfirmaer godkendt i en medlemsstat, der yder revisionsydelser i en anden medlemsstat i henhold til artikel 3a, underlægges kvalitetsstyringskontrol i hjemlandet og tilsyn i værtsmedlemsstaten med alle revisioner udført der”. 

Hermed begrænses Erhvervsstyrelsens tilsyn med de i Danmark registrerede udenlandske EU/EØS-revisionsvirksomheder til at omfatte enkeltsagskontrollen af erklæringsopgaver med sikkerhed udført i Danmark, jf. revisorlovens § 29, stk. 5. Tidligere var der tale om et fuldt tilsyn uanset revisionsvirksomhedens hjemland. I praksis indebærer dette, at kontrollen af en sådan virksomheds generelle kvalitetsstyringssystem (”kvalitetsstyringskontrol” i artikel 34 ovenfor) ikke længere omfattes af det danske tilsyn.

Hvis en i Danmark registreret udenlandsk EU/EØS-revisionsvirksomhed varetager eksempelvis lovpligtige revisionsopgaver efter ÅRL, forudsætter dette uændret, at den eller de underskrivende revisorer er godkendte danske revisorer.

Hjemlen i § 13a, stk. 3, til at fastsætte særlige regler for oplysninger, der skal registreres for § 13a-revisionsvirksomheder, er udnyttet i § 3 i bekendtgørelsen. 

Kontakt

 • Lars Kiertzner

  Chefkonsulent, statsautoriseret revisor, ph.d.

  Tirsdag til torsdag
  4193 3149
 • Liselotte Eftekhar Bang

  Chefkonsulent - cand.jur.

  3369 1045
  4193 3145