Undtagelser fra kravet om at etablere et revisionsudvalg efter revisorlovforslaget

Faglig nyhedDet ajourførte 8. direktiv omfatter en del muligheder for at undtage fra kravet om etablering af et revisionsudvalg. Det lovforslag, der blev fremsat i Folketinget den 2. marts, omfatter alle disse undtagelser i modsætning til lovudkastet, der var i høring fra 18. december 2015 til 21. januar 2016.

Om revisorRevision

Optionerne om at undtage fra kravet om etablering af et revisionsudvalg omfatter for det første en koncernregel, hvorefter dattervirksomheder kan undtages under henvisning til et overliggende moderselskabs revisionsudvalg. Hertil er der undtagelsesbestemmelser for investeringsforeninger og for visse virksomheder, der kun har til formål at udstede værdipapirer med sikkerhedsstillelse i aktiver. Disse tre optioner var allerede foreslået i lovudkastet, der var i høring i perioden 18. december 2015 til 21. januar 2016.

Under indtryk af høringssvaret fra Finansrådet omfatter regeringens lovforslag, der blev fremsat den 2. marts 2016, de resterende to undtagelsesmuligheder: Bestemte alternative investeringsfonde samt visse penge-/realkreditinstitutter. De sidstnævntes ejerandele må ikke være børsnoterede. Hertil må de kun i et begrænset omfang have udstedt obligationer på et reguleret marked og i den forbindelse ikke have udstedt et børsprospekt.

Vedrørende penge-/realkreditinstitutter kan der for betingelserne om, at den samlede nominelle værdi af udstedte obligationer er på under 100 mio. EUR, og at instituttet ikke har offentliggjort et prospekt i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/71/EF af 4. november 2003, henvises til, at direktivet er implementeret i værdipapirhandelsloven ved lov nr. 1460 af 22. december 2004. Her fastsættes bestemmelser om offentliggørelse af prospekter, hvor dette er krævet efter direktivet. Og er dette krævet, kan instituttet ikke undlade at etablere et revisionsudvalg.

Nedenfor gengives § 31, stk. 7 og 8, i det fremsatte lovforslag. De fremhævede afsnit indgik ikke i lovudkastet.

Stk. 7. Følgende virksomheder er ikke forpligtede til at etablere et revisionsudvalg efter stk. 1-6:
1) Dattervirksomheder, hvis modervirksomheden er omfattet af kravene om etablering af revisionsudvalg,
2) Investeringsforeninger,
3) Alternative investeringsfonde som defineret i artikel 4, stk. 1, litra a, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/61/EU af 8. juni 2011 om forvaltere af alternative investeringsfonde,
4) Virksomheder, hvis eneste formål er at udstede værdipapirer med sikkerhedsstillelse i aktiver som defineret i artikel 2, nr. 5, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 809/2004 om oplysninger i prospekter, og
5) Finansielle virksomheder omfattet af § 5, stk. 1, litra a eller b, i lov om finansiel virksomhed, hvis ejerandele ikke er optaget til handel på et reguleret marked i et EU- eller EØS-land, og som i tilfælde af obligationsudstedelse løbende eller gentagne gange kun har udstedt obligationer, der er optaget til handel på et reguleret marked, forudsat at den samlede nominelle værdi af sådanne obligationer er på under 100 mio. EUR, og at de nævnte virksomheder ikke har offentliggjort noget prospekt i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/71/EF af 4. november 2003 om det prospekt, der skal offentliggøres, når værdipapirer udbydes til offentligheden eller optages til handel.
Stk. 8. En virksomhed, der i medfør af stk. 7, nr. 4, beslutter ikke at etablere et revisionsudvalg, skal i sin årsrapport redegøre for årsagerne til, at den ikke finder det hensigtsmæssigt at have et revisionsudvalg, en bestyrelse eller et tilsynsorgan med ansvar for at udøve et revisionsudvalgs funktioner.