Vejledning om skatte- og vurderingsydelser sendt i høring

Faglig nyhedErhvervsstyrelsen har udsendt den længe imødesete vejledning om forståelse af revisorlovens § 24a og de heri indeholdte tilladelige skatte- og vurderingsydelser ved revision af PIEs samt kommunal og regional revision.

RevisionOm revisorSkat

Erhvervsstyrelsen har sendt udkast til ”Vejledning om Revisors levering af tilladte skatte- og vurderingsydelser til revisionskunder af interesse for offentligheden” i høring med en høringsfrist den 25. august 2017. Udkastet er understøttet af kammeradvokatens ”Notat om forbudte ikkerevisionsydelser og revisors adgang til at repræsentere sin revisionsklient m.v. over for skattemyndighederne”.

Vejledningen er Erhvervsstyrelsens fortolkning af revisorlovens § 24a og afgrænsningen af omfattede ydelser og vilkårene for at kunne levere dem. Den har relevans ved revision af PIE-virksomheder, der nu er afgrænset til virksomheder med børsnoterede egenkapital-/gældsinstrumenter, kreditinstitutter (penge- og realkreditinstitutter) samt forsikringsselskaber. Hertil gælder den i henhold til en særskilt bekendtgørelse for kommunal og regional revision.

Erhvervsstyrelsen understreger, at den ultimative fortolkning af reglerne på de fleste områder er et fællesskabsretligt anliggende og derfor ultimativt et anliggende for EU-Domstolen. Vejledningen er derfor et ”levende dokument”. Der er næppe tvivl om, at et diskussionspunkt i vores høringssvar bliver Kammeradvokatens synspunkt om, at der er tale om en ”tvist”, allerede når en sag når frem til Skatterådet (medmindre der er tale om en bindende forhåndsbesked), Skatteankestyrelsen eller et ankenævn – med de begrænsende konsekvenser, der udledes heraf for revisors rolle som bisidder og rådgiver.

FSR – danske revisorer vil naturligvis afgive høringssvar, der udarbejdes af sekretariatet under inddragelse af foreningens Skatteudvalg og Etikudvalg.

Bestemmelsen i § 24a tillader i et afgrænset omfang, at en PIE virksomheds revisor yder visse skatte- og vurderingsydelser på trods af, at disse ydelser som udgangspunkt er forbudte ydelser efter forordningens artikel 5, stk. 1.

Bestemmelsen om de tilladte ydelser efter hjemlen i forordningens artikel 5, stk. 3, er formuleret således i § 24a, stk. 1:

”Uanset artikel 5, stk. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 537/2014 af 16. april 2014 om specifikke krav til revision af virksomheder af interesse for offentligheden kan en revisor eller revisionsvirksomhed, der reviderer virksomheder af interesse for offentligheden, udføre følgende opgaver for revisionskunden og dens moder- og dattervirksomheder:

1) Skatteydelser relateret til
a)   udarbejdelse af skatteblanketter
b)   udpegelse af offentlige tilskud og skatteincitamenter
c)   bistand i forbindelse med skattekontroller, og
d)   skatterådgivning om anvendelse af skattelovgivning

2) Vurderingsydelser, herunder vurderinger i forbindelse med aktuarydelser og støtte til retssager”.  

De relevante betingelser for leveringen af ydelserne er herefter fastlagt i stk. 2:

”Det er en betingelse for udførelse af opgaver efter stk. 1, at
1) Opgaverne hver for sig eller samlet ikke har nogen eller kun har en uvæsentlig indvirkning på de reviderede regnskaber.
2) Skønnet over indvirkningen på de reviderede regnskaber er veldokumenteret og forklaret i revisionsprotokollen til revisionsudvalget og bestyrelsen, jf. artikel 11 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 537/2014 af 16. april 2014 om specifikke krav til revision af virksomheder af interesse for offentligheden”.

 
Link til Erhvervsstyrelsens nyhed om høringen