Erhvervsstyrelsens undersøgelser efter revisorlovens § 37

Faglig nyhedRevisorer efterlyser ofte vejledning om, hvordan de skal forholde sig, når myndigheder, domstole og andre revisorer m.v. skal have eller udbeder sig oplysninger med konkret hjemmel. Dette er baggrunden for udarbejdelsen af et generelt notat herom. Her præsenteres notatets afsnit 3 om Erhvervsstyrelsens adgang til at foretage revisorundersøgelser efter revisorlovens § 37.

Om revisor

FSR - danske revisorers Etikudvalg har i et nærmere afgrænset samarbejde med advokaterne Jakob Lentz og Amalie Kjær Hassager, Bruun & Hjejle, udarbejdet notatet om ”Revisors anmeldelses-/ underretningspligter om klienters forhold m.v. kontra tavshedspligt i dansk lovgivning”.

Notatet skal tjene som et opslagsværk, som revisorer kan konferere med, når de bliver mødt med særlige anmeldelses-/underretningspligter. Notatet er en introduktion til de forskellige udfordrende områder som pejlemærker over, hvilke regler der gælder; men i konkrete sager kan der hyppigt være behov for konkret rådgivning, herunder af juridisk karakter.

Her fokuseres der på Erhvervsstyrelsens undersøgelser efter revisorlovens § 37, som er behandlet i notatets afsnit 3, og som er udarbejdet af de to advokater

Vurderer Erhvervsstyrelsen, at der er risiko for, at bl.a. revisor og/eller en revisionsvirksomhed har overtrådt eller vil overtræde en pligt, der følger af revisorloven eller for PIEs af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 537/2014 af 16. april 2014 om specifikke krav til revision af virksomheder af interesse for offentligheden, kan styrelsen iværksætte og gennemføre en undersøgelse med henblik på at konstatere, korrigere eller forhindre en sådan overtrædelse.

Bestemmelsen i § 37, stk. 1, finder kun anvendelse ved erklæringsopgaver med sikkerhed efter revisorlovens § 1, stk. 2. Den må ikke forveksles med reglen om overførelse af sager fra kvalitetskontrollen til en særskilt undersøgelse i Erhvervsstyrelsen af, om der skal ske indbringelse for Revisornævnet, jf. § 37, stk. 3.

I de senere år er undersøgelsesmuligheden blevet benyttet i nogle profilerede tilfælde, såsom mod revisor i Hesalight, der fik frakendt godkendelsen i Revisornævnet, jf. denne nyhed herom og i en sag om revisionen af en række selskaber, som to revisorer havde forretningsmæssige forbindelser med. Sagen førte til hårde sanktioner i Revisornævnet i form af betingede frakendelser samt store bøder, jf. denne nyhed herom.

 

Virkningerne af Revisornævnets afgørelser i frakendelsessagen er pt. suspenderet, idet revisor har krævet, at Erhvervsstyrelsen indbringer kendelserne for domstolene, mens sagerne om betingede frakendelser mv. ikke er indbragt af revisorerne.

 

Link til notatet