Likvidation / rekonstruktion / konkurs

Faglig nyhedRevisorer efterlyser ofte vejledning om, hvordan de skal forholde sig, når myndigheder, domstole og andre revisorer skal have eller udbeder sig oplysninger med konkret hjemmel. Dette er baggrunden for udarbejdelsen af et generelt notat herom. Her præsenteres notatets afsnit 7 om likvidation, rekonstruktion og konkurs.

Om revisorVirksomhedsret

FSR - danske revisorers Etikudvalg har i et nærmere afgrænset samarbejde med advokaterne Jakob Lentz og Amalie Kjær Hassager, Bruun & Hjejle, udarbejdet vedhæftede notat om ”Revisors anmeldelses-/underretningspligter om klienters forhold m.v. kontra tavshedspligt i dansk lovgivning”.

Notatet skal tjene som et opslagsværk, som revisorer kan konferere med, når de bliver mødt med særlige anmeldelses-/underretningspligter. Notatet er en introduktion til de forskellige udfordrende områder som pejlemærker over, hvilke regler der gælder; men i konkrete sager kan der hyppigt være behov for konkret rådgivning, herunder af juridisk karakter.

Her fokuseres der på notatets afsnit 7 om særlige forhold ved likvidation, rekonstruktion og konkurs. Afsnittet er forfattet af de to advokater.

Det er et fællestræk, at oplysningspligterne vedrører regnskabsmæssige forhold, og aldrig udlevering af revisors arbejdspapirer.

I likvidation og konkurs skal revisor give oplysninger til den aktuelle ledelse på normal vis, ligesom revisors almindelige hverv som udgangspunkt fortsætter.

Likvidator erstatter den tidligere ledelse i likvidation, mens ledelsen som udgangspunkt fortsætter i rekonstruktion, medmindre en eller flere rekonstruktører under nærmere angivne betingelser overtager ledelsen af virksomheden.

I konkurs fratræder revisor pr. automatik ved konkursdekretets afsigelse. Her har revisor – og tidligere revisorer – oplysningspligt over for kurator, når der er tale om juridiske personers konkurs, men ikke ved personlig konkurs. Kurator træder i den hidtidige ledelses sted, og revisorer er dermed forpligtet til at meddele kurator oplysninger i samme omfang, som gjaldt i forhold til den hidtidige ledelse forud for konkursens indtræden.

Det er sædvanlig praksis, at revisor kan beregne sig et rimeligt vederlag for arbejdet med den gentagne udlevering af materialet til kurator. Revisor kan imidlertid ikke derudover betinge sig honorar for at opfylde de pligter, som revisor er pålagt i medfør af bestemmelsen i konkurslovens § 105, herunder deltagelse i møder med kurator i nødvendigt omfang.

Det gælder formentlig, at revisor kun er forpligtet til at udlevere oplysninger, der har tilknytning til tidligere opgaver om den konkursramtes regnskaber, og således ikke oplysninger med tilknytning til eksempelvis rådgivningsopgaver.

Link til notatet