Penge lugter altid – opfølgning på junis dilemma om kontantbetalinger

Faglig nyhed”Penge lugter ikke”. Sådan sagde man i gamle dage, men den holder ikke længere stik, eksempelvis i forhold til hvidvaskreguleringen, som indeholder regler, der kan vende mundheldet om. Her følges der op på junis case, der drejer sig om en række større kontantbetalinger i en juvelerbutik. Vi modtog 43 svar, som vi takker for. Og ønsker i øvrigt god sommerferie.

Om revisorRevision

Juni måneds dilemma havde følgende ordlyd:

”I forbindelse med revisionen af en klients regnskab bliver du opmærksom på, at en lille gruppe kunder bestående af fem personer tilsyneladende altid betaler kontant. Din klient driver en juvelerforretning, hvor du i forbindelse med scanningen af salgskontiene studser over en række kontante betalinger med beløb i størrelsesordenen 25.000 – 49.000 kroner.

Klientens økonomisystem gør det muligt at sortere salgstransaktionerne og kan derfor identificere den lille gruppe, som har samme efternavn. De kontante handler, som de fem personer tegner sig for, viser sig at runde 1 million kroner i løbet af regnskabsåret. Juvelerens årsomsætning ligger i et niveau omkring 125 millioner kroner.”

Respondenterne blev bedt om at vælge den af seks reaktioner, som de mest sandsynligt ville vælge. Resultatet vises nedenfor.

 

 1 Du omtaler forholdet i din skriftlige rapportering til ledelsen   4
 2 Du omtaler forholdet i din skriftlige rapportering til ledelsen og underretter Hvidvasksekretariatet om en hvidvaskmistanke, der ikke kan afkræftes  13
 3 Du foretager dig intet, da kontantforbuddet jo ikke er overtrådt  2
 4 Du omtaler forholder i din skriftlige rapportering til ledelsen, underretter Hvidvasksekretariatet om en hvidvaskmistanke, der ikke kan afkræftes, samt omtaler forholdet i din revisionspåtegning på grund af det mulige ledelsesansvar  11
 5 Du underretter Hvidvasksekretariatet om en hvidvaskmistanke, der ikke kan afkræftes  13
 6 Du underretter Hvidvasksekretariatet om en hvidvaskmistanke, der ikke kan afkræftes, og omtaler forholdet i din revisionspåtegning på grund af det mulige ledelsesansvar     0

 

Der er ikke tidligere set en så stor spredning i svarene.

Det fundamentale i sagen er, at der er underretningspligt om hvidvask på grund af en mistanke, der ikke kan afkræftes. Dette indgår da også i langt hovedparten af svarene (i alt 37 af 43 svar, nr. 2, 4 og 5). Det er efter al sandsynlighed umuligt at afkræfte en mistanke, idet det ville forudsætte, at revisor havde viden om kredsen af familiemedlemmer, der foretager kontantbetalingerne, og derved kunne afkræfte sin mistanke.

Det er således efter alle solemærker utilstrækkeligt at rapportere til ledelsen (4 vælger svarmulighed 1). Hertil er det fra revisors synspunkt ikke tilstrækkeligt at konstatere, at kontantforbuddet ikke er overtrådt (2 vælger svarmulighed 3). Revisor skal ikke kun tage stilling til ledelsens eventuelle ansvar, men også til transaktionerne, der klart falder i kategorien mistænkelige transaktioner. Svarmulighed nr. 3 er således ikke dækkende.

Blandt de svar, der har den centrale underretning med, ville jeg fravælge omtalen af forholdet i revisionspåtegningen, idet der ikke er nogen indikation, der peger på et ledelsesansvar (svarmuligheden 4, som vælges af 11). Kontantforbuddet er umiddelbart ikke overtrådt: Intet peger på, at transaktionerne er sammenhængende eller udspringer af samme kontraktlige forhold. Endvidere er der næppe basis for overvejelser om pengehæleri. Det kunne der have været, hvis der eksempelvis var blevet solgt til overpriser, som kunne opfattes som ”vederlag” for deltagelse i hvidvaskningen.

Endelig ville jeg af dokumentationsmæssige årsager foretrække at rapportere om forholdet til ledelsen som i svarmulighed nr. 2. Dette skal selvfølgelig ske uden nogen som helst reference til, at jeg har underrettet Hvidvasksekretariatet. Ledelsen er dog allerede vidende om kontantundersøgelsen, idet udtrækket stammer fra klientens eget system: Rapportering til ledelsen kunne derfor godt undlades.