Myndigheder anmoder om eller afkræver oplysninger fra revisor

Faglig nyhedRevisorer efterlyser ofte vejledning om, hvordan de skal forholde sig, når myndigheder, domstole og andre revisorer m.v. skal have eller udbeder sig oplysninger med konkret hjemmel. Dette er baggrunden for udarbejdelsen af et generelt notat herom. Her præsenteres notatets afsnit 8 om SKATs og politiets adgang til at kræve oplysninger fra revisor i efterforskningssammenhæng.

Om revisor

FSR - danske revisorers Etikudvalg har i et nærmere afgrænset samarbejde med advokaterne Jakob Lentz og Amalie Kjær Hassager, Bruun & Hjejle, udarbejdet vedhæftede notat om ”Revisors anmeldelses-/underretningspligter om klienters forhold m.v. kontra tavshedspligt i dansk lovgivning”.

 

Notatet skal tjene som et opslagsværk, som revisorer kan konferere med, når de bliver mødt med særlige anmeldelses-/underretningspligter. Notatet er en introduktion til de forskellige udfordrende områder som pejlemærker over, hvilke regler der gælder; men i konkrete sager kan der hyppigt være behov for konkret rådgivning, herunder af juridisk karakter.

 

Her fokuseres der på SKATs og politiets adgang til at kræve oplysninger fra revisor i efterforskningssammenhæng, som er behandlet i notatets afsnit 8.

 

Revisorer får ofte forespørgsler om at udlevere oplysninger om deres klienter. Det er her helt centralt, at revisor kræver en skriftlig henvendelse herom, og at denne henvendelse henviser til det retlige grundlag. De myndigheder, der spørger, er oftest SKAT og politiet.

 

Hvis en skatteyders regnskabsmateriale mv. ligger hos revisor som tredjemand, skal materialet udleveres til SKAT, selv om revisor undtagelsesvist kan udøve tilbageholdsret over materialet. SKAT skal i så fald drage omsorg for, at materialet tilbageleveres til den pågældende revisor, hvis betingelserne for tilbageholdsret fortsat er til stede. Dette fremgår af skattekontrollovens § 6, stk. 3.

Revisors udleveringspligt omfatter kun den skattepligtiges regnskabsmateriale og ikke materiale, der tilhører revisor, såsom revisors interne arbejdsnotater.

 

Politiet kan i en strafferetlig efterforskning kræve oplysninger udleveret af blandt andre revisor under henvisning til hjemlen i retsplejelovens § 804. En sådan anmodning kan vedrøre både klienters regnskabsmateriale og revisors arbejdspapirer. Dette er behandlet nærmere i notatets afsnit 10 om edition, herunder også de vidneudelukkelsesregler og vidnefritagelsesregler, der ved analog anvendelse kan begrænse udleveringen.

 

Link til notatet