Rapporteringspligt i revisorlovens § 22 om grove økonomiske forbrydelser

Faglig nyhedRevisorer efterlyser ofte vejledning om, hvordan de skal forholde sig, når myndigheder, domstole og andre revisorer m.v. skal have eller udbeder sig oplysninger med konkret hjemmel. Dette er baggrunden for udarbejdelsen af et generelt notat herom. Her præsenteres afsnit 2 om revisorers rapporteringspligt i revisorlovens § 22 om grove økonomiske forbrydelser.

Om revisor

FSR - danske revisorers Etikudvalg har i et nærmere afgrænset samarbejde med advokaterne Jakob Lentz og Amalie Kjær Hassager, Bruun & Hjejle, udarbejdet notat om ”Revisors anmeldelses-/underretningspligter om klienters forhold m.v. kontra tavshedspligt i dansk lovgivning”.

Notatet skal tjene som et opslagsværk, som revisorer kan konferere med, når de bliver mødt med særlige anmeldelses-/underretningspligter. Notatet er en introduktion til de forskellige udfordrende områder som pejlemærker over, hvilke regler der gælder; men i konkrete sager kan der hyppigt være behov for konkret rådgivning, herunder af juridisk karakter.

Her fokuseres der på afsnittet om handle
pligten i revisorlovens § 22 om grove økonomiske forbrydelser efter deres art, eller fordi der er involveret betydelige beløb.

Afsnittet behandler reglen i revisorlovens § 22 om revisors pligter, når revisor indser, at ledelsesmedlemmer har begået formueforbrydelser, som efter revisors begrundede overbevisning er grove og/eller involverer betydelige beløb. Sædvanligvis anses grovhed at skulle forstås som en strafferamme på minimum tre års fængsel og betydelige beløb som beløb i niveauet over 500.000 kroner.

Reglen gælder for erklæringsopgaver med og uden sikkerhed, men ikke ved isolerede rådgivningsopgaver. Hvis revisor varetager en erklæringsopgave, vil al viden, herunder også fra eventuelle rådgivningsopgaver, dog skulle inddrages.

I tilfælde af, at der foreligger anmeldelsespligt efter hvidvasklovens § 26, gælder revisorlovens § 22 ikke. Dette er hensigtsmæssigt, idet efterforskningssporet til den bagvedliggende kriminalitet ellers kunne kompromitteres. Hovedreglen efter § 22 er netop, at ledelsen underrettes i første omgang med en frist på 14 dage til at standse kriminaliteten og rette op på dens skader.

Notatet redegør i delafsnit om underretningspligtens indtræden, revisors underretning, pligt til opfølgning på underretning, revisors fratræden, manglende opfyldelse af underretningspligten, den særlige regel i forordningens artikel 7 om PIE-virksomheder samt samspillet med erklæringsbekendtgørelsens § 7, stk. 2, om anførelse af ledelsesansvar ved ikke-uvæsentlige forhold under konkrete overskrifter i revisionspåtegninger og erklæringer om udvidet gennemgang.

 

Link til notatet

Kontakt

 • Lars Kiertzner

  Chefkonsulent, statsautoriseret revisor, ph.d.

  Tirsdag til torsdag
 • Jan Wie

  Kommunikationschef - interne medier og medlemmer

  3369 1028
  4193 3128