Rapporteringspligt i lovgivningen om hvidvask og terrorfinansiering

Faglig nyhedRevisorer efterlyser ofte vejledning om, hvordan de skal forholde sig, når myndigheder, domstole og andre revisorer m.v. udbeder sig oplysninger med konkret hjemmel. Dette er baggrunden for udarbejdelsen af et generelt notat om en række forhold. Her præsenteres notatets afsnit 4 om revisors pligter i lovgivningen om hvidvask og terrorfinansiering, herunder skatteunddragelse.

Om revisorRevision

FSR - danske revisorers Etikudvalg har i et nærmere afgrænset samarbejde med advokaterne Jakob Lentz og Amalie Kjær Hassager, Bruun & Hjejle, udarbejdet vedhæftede notat om ”Revisors anmeldelses-/underretningspligter om klienters forhold m.v. kontra tavshedspligt i dansk lovgivning”.

Notatet skal tjene som et opslagsværk, som revisorer kan konferere med, når de bliver mødt med særlige anmeldelses-/underretningspligter. Notatet er en introduktion til de forskellige udfordrende områder som pejlemærker over, hvilke regler der gælder; men i konkrete sager kan der hyppigt være behov for konkret rådgivning, herunder af juridisk karakter.

Her fokuseres der på notatets afsnit 4 om Rapporteringspligt i lovgivningen om hvidvask og terrorfinansiering, herunder skatteunddragelse. Afsnittet er udarbejdet af de to advokater.

Afsnittet er opdelt i afsnit om, at revisorer er omfattet af hvidvaskloven, underretningspligten, den tekniske opfyldelse af underretningspligten, undtagelser til underretningspligten, ansvarsfrihed ved underretninger i god tro samt tavshedspligten ved underretninger.

Formålet med hvidvaskreguleringens regler om rapporteringspligt er at sikre efterforskningsspor gennem de af loven omfattede personers undersøgelses-, noterings-, underretnings- og opbevaringspligt.

Revisor omfattes af reglerne ret bredt ved revisors kerneopgaver, hvilket ifølge forarbejderne eksempelvis er ”revision, afgivelse af andre erklæringer med sikkerhed, bogholderi, forberedelse af årsregnskaber og perioderegnskaber, skatte-, selskabs- og investeringsrådgivning, opgaver hvor kravet om revisorattestation er pålagt kunden ifølge lovgivning eller ifølge private aftaler, opgaver i forbindelse med insolvensbehandling og rådgivning om risikostyring, interne kontroller, bogholderi, regnskabsførelse m.v.”. Som et eksempel på, hvad der falder uden for lovens anvendelsesområde, henviser forarbejderne til bistand i forbindelse med rekruttering til lederstillinger for en kunde.

FSR – danske revisorer har bragt en lang række nyheder om reguleringen med særlig fokus på revisorer, jf. senest i den Faglige Opdatering 2018.

Hertil har foreningen offentliggjort en vejledning for revisorer i august 2017.

Begge dele kan tilgås af medlemmer via foreningens hjemmeside.

 

Link til notatet