Opfølgning på julis dilemma: Revisor for en bestyrelsesven

Faglig nyhedFSR – danske revisorer udfordrer hver måned foreningens medlemmer ved at opstille et virkelighedsnært etisk dilemma. Herunder kan du læse opsamlingen på og diskussionen af et tidligere bragt etisk dilemma.

RevisionOm revisor

Af Henning K. Nielsen, medlem af FSR’s Etikudvalg, statsautoriseret revisor og partner i BDO, samt Thomas Krath Jørgensen, statsautoriseret revisor og fagchef i FSR – danske revisorer.

FSR – danske revisorer udfordrer hver måned foreningens medlemmer ved at opstille et virkelighedsnært etisk dilemma. Herunder kan du læse opsamlingen på og diskussionen af et tidligere bragt etisk dilemma.

Det etiske dilemma drejede sig om behovet for særlige overvejelser i forbindelse med en kundeaccept. Dette kan eksempelvis – som i dette dilemma – være tilfældet, hvis den potentielle nye kunde har relationer (professionelle eller private) til revisor. Det etiske dilemma havde følgende ordlyd:

Du er godkendt revisor og partner i et revisionsfirma, som har kontorer i Skanderborg og Silkeborg. Firmaet har seks partnere og 60 medarbejdere. Du deltager aktivt i et lokalt erhvervsnetværk, da det giver dig en god og bred eksponering i områdets erhvervsliv. Samtidig er netværket også med til at fremme erhvervslivet. Erhvervsnetværkets bestyrelse består af otte medlemmer, herunder dig selv og tømrermester Hansen. Netværket er kommunalt faciliteret.

Tømrermester Hansen opfatter dig som et dygtigt og flittigt bestyrelsesmedlem. I har et rigtig godt samarbejde og ikke mindst en meget stor succes med at drive erhvervsnetværket. Netværket finansieres dels ved medlemskontingenter og dels fra overskuddet af det årlige motionsløb Julsø Rundt, som netværket afholder.

Tømrermester Hansen har et udmærket samarbejde med sin nuværende revisor, men han synes, at du kunne være en virkelig god revisor og rådgiver for ham, da I allerede nu har et godt samarbejde. Derfor spørger han dig nu, om du vil revidere årsregnskabet for hans tømrervirksomhed.

Respondenterne blev bedt om at afkrydse den af fire oplistede svarmuligheder, som de mest sandsynligt ville vælge. Nedenfor fremgår det, hvordan de 41 respondenters svar på dilemmaet fordelte sig.

1 Ja selvfølgelig! Du vil gerne revidere tømrervirksomheden. 14 
Ja tak - dog kan du ikke selv revidere tømrervirksomheden, men din partnerkollega kan udføre arbejdet.  18
Ja tak - dog på den betingelse, at du eller tømrermester Hansen forlader bestyrelsesposten i erhvervsnetværket. 
Nej tak. 

Langt hovedparten, 36 af 41 eller 88 procent, vælger at påtage sig revisionsopgaven, heraf dog 22 af 36 eller 61procent under visse betingelser.

14 respondenter er risikovillige og svarer ja tak – uden betingelser – til opgaven. Respondenterne har måske opfattet erhvervsnetværket som værende en ideel forening, hvor svaret nok ville være acceptabelt, men idet der her er tale om en forening med erhvervsmæssig aktivitet, herunder funding via medlemskontingenter og motionsløbet Julsø Rundt, er situationen en anden.

Uafhængighedstruslen, der skal overvejes, er uafhængighedsbekendtgørelsens § 2, stk. 1, nr. 5, som siger, at trusler altid foreligger når:

Revisionsvirksomheden, revisor eller andre personer i revisionsvirksomheden, der er knyttet til opgaven eller kontrollerer dennes udførelse, i øvrigt har en forretningsmæssig forbindelse med den virksomhed, opgaven vedrører, som indebærer en fælles kommerciel eller økonomisk interesse, medmindre den forretningsmæssige forbindelse udøves inden for begge parters normale virksomhed og på almindelige forretningsmæssige vilkår og ikke har et så betydeligt omfang, at den udgør en trussel mod uafhængigheden. Uanset vilkårenes art er krydsende revision dog aldrig tilladt.

Revisor og tømrermester Hansen deler bestyrelsesarbejde i erhvervsnetværket. Der er tale om et erhvervsnetværk med en erhvervsmæssig aktivitet, og dermed er praksis, at der er tale om en forrentningsmæssig forbindelse.

Revisornævnets kendelse afsagt den 13. december 2018 viser, at bestyrelsesarbejde ligger uden for revisors normale virksomhed.

Derfor må rette svar være at takke ja til opgaven, men under betingelse af, at en partnerkollega foretager revisionen eller, at I ophører relationen i form af bestyrelsesarbejdet.

I relation til en partnerkollegas involvering antages det efter praksis og ud fra en forsigtig tilgang, at det typisk vil kræve et kontor med mere end 4-5 partnere, før en sådan afsmitningsrisiko kan håndteres med troværdige sikkerhedsforanstaltninger. Det er dog ikke alene antallet af partnere, der afgør revisors uafhængighed, men jo flere revisorer, som arbejder på et givet kontor, desto større er muligheden alt andet lige for, at der kan opnås uafhængighed. Der kan her henvises til Erhvervsstyrelsens uafhængighedsvejledning fra 2009, hvor følgende anføres om mindre revisionsvirksomheders forhold:

... i en mindre revisionsvirksomhed med f.eks. 4-5 partnere vil økonomiske eller familiemæssige forhold hos en partner, der intet har med den konkrete opgave at gøre, kunne true uafhængigheden og bevirke, at revisor må afstå fra at påtage sig opgaven. Det skyldes, at partnerne i en så lille revisionsvirksomhed er så tæt på hinanden, at de vil være i stand til at øve indflydelse på opgaven. 

Det er begrundet at vælge en forsigtig tilgang henset til, at overtrædelser af uafhængighedskrav takseres til en startbøde på 100.000 kroner.

Kun fem eller 14 procent vælger at sige nej tak til revisionsopgaven, hvilket vi vurderer er en holdbar, men dog unødvendig tilgang med mindre, man vurderer at generalklausulen i uafhængighedsbekendtgørelsens § 1 er overtrådt:

§ 1. En revisor må ikke udføre opgaver, som omhandlet i revisorlovens § 1, stk. 2, når der foreligger trusler, der kan vække tvivl om revisors uafhængighed hos en velinformeret tredjemand.

Stk. 2. Foreligger der trusler mod uafhængigheden, jf. revisorlovens § 24, stk. 3, skal revisor træffe de fornødne sikkerhedsforanstaltninger til at mindske disse trusler. Hvis revisors uafhængighed uanset de trufne sikkerhedsforanstaltninger fortsat er bragt i fare, skal revisor afstå fra at udføre opgaven.

Kontakt

  • Thomas Krath Jørgensen

    Faglig chef - rapportering og udvikling, Statsautoriseret revisor

    4193 3148

FAKTABOKS

FSR – danske revisorer præsenterer en serie cases med titlen ’Månedens dilemma’. Hensigten er at inddrage medlemmerne i aktuelle faglige problemstillinger. Du opfordres derfor til at sætte et kryds i den svarmulighed, som du sandsynligvis ville vælge.