Opfølgning på oktobers dilemma: Anvendelse af it-værktøj i revision

Faglig nyhedNy teknologi åbner muligheder for at effektivisere revisionen, således eksempelvis værktøjer til datarevision. Nedenstående dilemma inddrager myter om ISA og relevante betragtninger om kvalitetskontrol som begrænsninger, der skal overvindes med henblik på at effektivisere revisionen og bringe den teknologisk up to date. De 26 svar på dilemmaet præsenteres her.

Om revisor

Den 2. oktober bragte vi nedenstående dilemma om anvendelse af et it-værktøj med det formål at effektivisere revisionen.

Dilemmaet havde denne ordlyd:

Livrem og seler?

En af revisionsfirmaets medarbejdere har på cand.merc.aud.-studiet taget et valgfag i dataanalyse. Hun er blevet så begejstret, at hun foreslår den partner, som hun arbejder mest for, at revisionsfirmaet hurtigst muligt begynder at anvende den slags digitale værktøjer. Det vil effektivisere og forbedre revisionen, samtidig med at omkostningerne falder.

Revisionsfirmaets største kunde omsætter for lidt over 80 millioner kroner årligt og har 75 ansatte. Det ville være helt oplagt at revidere lønomkostningerne med et digitalt revisionsværktøj. ”Vi skal have fat i en oversigt over medarbejdernes lønforhold og få ledelsen til at godkende den, hvorefter vi lynhurtigt kan udføre en totalrevision. Vi slipper for den tunge stikprøveudvælgelse og opnår samtidig fuld sikkerhed. Totalrevisionen er med andre ord både bedre og billigere”, forklarer hun begejstret.

Partneren er meget lydhør og tager emnet op på næste partnermøde mellem de i alt fem partnere i revisionsfirmaet, som i øvrigt indgår i et af de mellemstore netværk i Danmark.

Der blev præsenteret fem forskellige holdninger hertil, og respondenterne blev bedt om at krydse af ved den partnerholdning, som de var mest enige i.

Svarene fordelte sig således:

Partner 1 finder, at det principielt er en god ide, men at revisionsstandarderne jo stiller krav om, at der revideres ved stikprøver. Derfor skal det nøje overvejes, om det resulterer i overrevision, når der både skal foretages totalrevision og stikprøverevision.  1
Partner 2 finder, at det skal prøves af hurtigst muligt. Og mener i øvrigt ikke, at revisionsstandarderne kræver stikprøverevision.  7
Partner 3 finder, at det vil resultere i overrevision og er derfor afvisende. Hverken den interne kontrol, som udføres i firmaet af et netværksforbundet andet revisionsfirma, eller Erhvervsstyrelsens kvalitetskontrol vil kunne vurdere styrken af revisionsbeviset ved digital revision, da begge disse er vant til stikprøvebaserede revisionsbeviser.

 0

 

Partner 4 er principielt enig med partner 2. Hertil fremhæver vedkommende dog, at de værktøjer, der anvendes, skal være almindeligt tilgængelige, så Erhvervsstyrelsens kvalitetskontrol kan efterprøve revisionen. Endvidere vil det være at foretrække, at værktøjerne anvendes på netværksniveau.

  12

Partner 5 er principielt enig med partner 2 og finder, at det skal prøves af hurtigst muligt. Men han mener også, at der er risiko for, at Erhvervsstyrelsens kvalitetskontrol mistolker kravene i revisionsstandarderne og vil kræve, at der udføres stikprøvekontrol. Derfor skal der i hvert fald i en overgangsperiode udføres overrevision.  

   6

   26

Det eneste helt entydigt forkerte svar er det første fra partner 1. Der er intet absolut krav i ISA, her specielt ISA 530, om, at der skal revideres ved stikprøver, jf. allerede afgrænsning af standardens anvendelsesområde i afsnit 1: Standarden omhandler kun krav og vejledning, når der revideres ved stikprøver.

ISA 530 er således en specialstandard i forhold til ISA 500 om revisionsbevis, der i afsnit 10 kræver effektive metoder, der i afsnit A52-56 kan være stikprøver, målrettet udvælgelse eller 100 % test, som aktuelt i dilemmaet. Jf. afsnit A 53 om, at revisor kan finde det mest hensigtsmæssigt at undersøge hele populationen ved f.eks.

”gentagelse af ensartede beregninger eller andre processer, der udføres automatisk af et informationssystem, gør en 100 % undersøgelse omkostningseffektiv.”

Der er kun 1 respondent, der vælger denne svarmulighed.

Partner nr. 2, som 7 respondenter foretrækker, har således principielt helt ret; men partnerne nr. 3-5 har gode pointer i deres respektive praktiske bekymringer.

Partner 3 er dog lige vel negativ i sin totale afvisning af at anvende værktøjet med henvisning til, at det pr. automatik vil indebære overrevision, fordi hverken den interne eller eksterne kvalitetskontrol vil kunne vurdere/efterprøve revisionsbevisets styrke. Den holdning ville jo i sidste ende udgøre en hindring for mange effektiviseringer af revisionen.

Der er heldigvis heller ingen af respondenterne, der vælger den svarmulighed.

Partner 4 har en god pointe i, at værktøjet så vidt muligt skal udvikles på netværksniveau og hertil skal kunne efterprøves af Erhvervsstyrelsens kvalitetskontrol. Dette er hensigtsmæssige målsætninger.

Svarmuligheden er den hyppigst valgte med 12 respondenter.

Partner 5 imødeser, at der er en risiko for, at Erhvervsstyrelsen har misforstået ISA 530 og mener, at der er et absolut krav om stikprøverevision. Og at det derfor måske i en overgangsperiode bliver nødvendigt at udføre overrevision, der naturligvis i givet fald ikke vil kunne viderefaktureres.

Svarmuligheden vælges af 6 respondenter.

Deres bekymring burde kunne imødegås ved diskussion på møder med Erhvervsstyrelsen, eventuelt under inddragelse af FSR – danske revisorer på et principielt niveau.