Opfølgning på septembers dilemma: En god investeringsmulighed

Faglig nyhedRevisor får i sagens natur ofte muligheder for ”gode investeringer” præsenteret i sit netværk. Mange tilbud kan indebære trusler mod revisors uafhængighed, som skal håndteres. Tilbud kan eksempelvis være om at deltage i en virksomhed som aktionær. Dette var temaet i dilemmaet, der blev bragt i september 2018, og som der her følges op på. I alt 75 respondenter svarede, og vi takker for den store og voksende deltagelse.

Om revisorRevision

Dilemmaet i september måned havde denne ordlyd:

 

En af dine revisionskunder præsenterer dig for en investeringsmulighed i et aktieselskab, der investerer i ejendomme. Den pågældende revisionskundes selskab er en mindre regnskabs-klasse B-virksomhed, der har valgt at fortsætte med revision, selv om det ville være muligt at fravælge denne. Klienten har lagt vægt på at fremstå troværdigt over for SKAT og bank. Likviditet, indtjening og solvens har altid været på den gode side.

 

Du kan erhverve 5 % af aktiekapitalen i en anden virksomhed, eller nom. 100 t.kr., for 500 t.kr. Din klient ejer en tilsvarende andel i selskabet.

 

Du er den ene af fire ligestillede partnere i revisionsvirksomheden.

 

Dilemmaet vedrørte således risikoen for, at der ville opstå en trussel mod revisors uafhængighed efter uafhængighedsbekendtgørelsens § 2, stk. 1, nr. 5, om forretningsmæssige forbindelser i form af økonomiske interesser:

 

Revisionsvirksomheden, revisor eller andre personer i revisionsvirksomheden, der er knyttet til opgaven eller kontrollerer dennes udførelse, i øvrigt har en forretningsmæssig forbindelse med den virksomhed, opgaven vedrører, som indebærer en fælles kommerciel eller økonomisk interesse, medmindre den forretningsmæssige forbindelse udøves inden for begge parters normale virksomhed og på almindelige forretningsmæssige vilkår og ikke har et så betydeligt omfang, at den udgør en trussel mod uafhængigheden. Uanset vilkårenes art er krydsende revision dog aldrig tilladt.

 

Nedenfor er det vist, hvorledes de i alt 75 respondenter ville reagere. De blev bedt om at afkrydse den svarmulighed, som de mest sandsynligt ville vælge:

 1 Du siger ja tak, men under betingelse af, at klienten accepterer, at en anden af partnerne i revisionsvirksomheden overtager revisionen af klientens regnskab.       1
 2 Du siger ja tak, men under betingelse af, at klienten fravælger revision og fremover kun får din assistance med opstilling af regnskab.  3
 3 Du siger ja tak, men under betingelse af, at kapitalandelen købes af din ægtefælle.  0
 4 Du siger ja tak.  1
 5 Du siger nej tak.  6
 6 Du siger nej tak og begrunder dette over for klienten med hensynet til at opretholde din uafhængighed.  64


Svarmuligheder nr. 5 og 6 er de gode valg, som også langt de fleste respondenter, 70 af 75, vælger. Nr. 6 er at foretrække, fordi klienten her får en begrundelse for revisors beslutning.

 

Svarmulighed nr. 2, som tre respondenter foreslår, er uheldig i lyset af, at det er klientens afgørelse, hvilken ydelse vedkommende har behov for. Hvis klienten selv foreslår assistance, er det noget andet. I så fald kan revisor fremover afgive assistanceerklæringer, der i så fald skal indeholde en omtale af revisors manglende uafhængighed, jf. revisorlovens § 16, stk. 4.

Svarmulighed nr. 4 er i sagens natur udelukket på grund af væsentligheden af den forretningsmæssige forbindelse via den fælles økonomiske interesse. Svarmuligheden vælges dog alligevel, lidt uforståeligt, af en respondent.

Svarmulighed nr. 3 er også udelukket. Når den pågældende revisor ville blive ramt direkte, vil dette også blive tilfældet af nærtståendes, herunder ægtefællers, tilsvarende eventuelle forretningsmæssige forbindelser, jf. uafhængighedsbekendtgørelsens § 2, stk. 1, nr. 6e. Der er da heller ingen respondenter, der vælger denne mulighed.

Svarmulighed nr. 1, der er foretrukket af en respondent, er risikabel under henvisning til, at alle de tre andre partnere formentlig ville blive smittet af truslen, som den købende partner var udsat for som følge af det eventuelle fælles ejerskab. Der kan her henvises til, at Erhvervsstyrelsen i sin uafhængighedsvejledning fra 2009 satte grænsen ved trusler, der måske kunne håndteres, ved netop fire partnere. Jf. i øvrigt uafhængighedsbekendtgørelsens § 6, stk. 1, nr. 4:

 

andre personer end de i § 2, stk. 1, nr. 6, jf. stk. 3, omtalte, der direkte eller indirekte er knyttet til den revisionsvirksomhed, hvorfra erklæringen afgives, har eller inden for de seneste 2 år har haft forbindelse med den virksomhed, om hvis forhold erklæringen ønskes afgivet, af en sådan art, at revisor ville have været afskåret fra at afgive erklæring, hvis revisor selv havde haft en tilsvarende forbindelse.