Ændringer i Code of Ethics - fra marts 2013

Faglig nyhedCode of Ethics er ændret på tre områder - håndtering af interessekonflikter, brud på Etiske regler samt afgrænsning af opgaveteams. Ændringerne træder i kraft pr. 1. april 2014.

Om revisor

International Ethics Standards Board for Accountants vedtog i marts 2013 ajourføringer af Code of Ethics på tre områder med ikrafttræden 1.4. 2014. Disse ajourføringer vil føre til tilsvarende ændringer af de danske Etiske regler pr. samme dato.

Den første ajourføring vedrører revisors vurdering af interessekonflikter (conflicts of interests) mellem to eller flere af revisors klienter, eller mellem revisor og en klient.

Særligt vigtigt her er en gennemgribende uddybet vejledning for praktiserende revisorer i afsnit 220. Vejledningen omfatter blandt andet eksempler på interessekonflikter mellem klienter, såsom samtidig rådgivning af køber og sælger om en konkret transaktion, vurderingsopgaver for to parter med modsatrettede interesser, rådgivning for flere parter ved opløsning af et interessentskab eller et ægteskab. Hertil skal det fremhæves, at betydeligheden og de mulige konsekvenser af konflikten vurderes under hensyntagen til en velinformeret tredjemands forventede opfattelse. Endvidere gives der vejledning om mulige sikkerhedsforanstaltninger, mens det generelt kræves, at der videregives oplysninger til de involverede parter om interessekonflikten, dog under skyldig hensyntagen til revisors tavshedspligt. I forlængelse af disse oplysninger vejledes der om mulige former for klienternes accept af den foreliggende situation.

Den anden ajourføring behandler revisors håndtering af brud (breaches) på krav i Etiske Regler med et særligt fokus på uafhængighedsreglerne i afsnit 290 (revision og review) og afsnit 291 (andre erklæringsopgaver med sikkerhed). Der er lagt stor vægt på vurderingen af truslens betydning, herunder under inddragelse af den forventede opfattelse hos en velinformeret tredjemand, mulige sikkerhedsforanstaltninger og kommunikation med selskabets øverste ledelse. En trussel kan – formentlig undtagelsesvist – være så betydelig, at revisor må fratræde opgaven, mens konkrete handlinger vil være tilstrækkelige til at imødegå truslerne i – formentlig – de fleste tilfælde.

Den tredje og langt mindste ajourføring er en ændret og udvidet definition af erklæringsteamet. Ændringen er en konsekvens af ajourføringen af ISA 610 med virkning fra 1.1. 2014, hvorefter ekstern revisor under visse begrænsninger kan anvende interne revisorer til direkte assistance. Den ændrede definition fastslår kort og godt, at interne revisorer, der yder en sådan direkte assistance inden for de grænser, der afstikkes i ISA 610, ikke indgår i erklæringsteamet.

Download interessekonflikter

Download brud på etiske regler

Download opgaveteams

 

 

 

 

 

 

Kontakt

  • Lars Kiertzner

    Chefkonsulent, statsautoriseret revisor, ph.d.

    Tirsdag til torsdag
    4193 3149