Betænkeligheder over forslag til etikkrav vedrørende ulovlige handlinger

Faglig nyhedDen europæiske revisorsammenslutning, FEE, påpeger uhensigtsmæssigheder i et forslag til internationalt kodeks for, hvordan revisor skal håndtere mistænke om ulovlige handlinger i en kundevirksomhed.

Om revisor

Den uafhængige internationale udsteder af etiske standarder for revisorer, IESBA, foreslog i et høringsdokument fra august 2012 nye retningslinjer for revisors håndtering af mistanke om ulovlige handlinger begået af en kundevirksomhed. Retningslinjerne skal, hvis de vedtages, indgå som nye kapitler i Code of Ethics for Professional Accountants.

På europæisk niveau arbejder sammenslutningen FEE på et høringssvar til IESBA. FEE har foreløbigt identificeret en række problemstillinger og uklarheder i oplægget fra IESBA. FEE konstaterer bl.a., at de foreslåede retningslinjer fra IESBA sammenholdt med nationale regler om tavshedspligt, oplysningspligter og indberetningspligter samt sammenholdt med almindelige pligter om fortrolighed og loyalitet i forhold til en samarbejdspart vil medføre et endnu mere komplekst regelsæt for revisorer på dette område. Eksempelvis kan der være forskellige tærskler for, hvornår en ulovlig handling skal indberettes (fx mistanke, formodning eller begrundet mistanke), og det er forskellige typer af ulovlige handlinger, som de forskellige regelsæt omfatter. Dermed er det tvivlsomt, om retningslinjer fra IESBA, der skal fungere parallelt med eksisterende nationale regler, reelt skaber klarhed og harmonisering.

FEE overvejer derfor, om nye retningslinjer fra IESBA er det rigtige sted at foretage skærpelser af revisors pligter på dette område.

Der er som bekendt allerede i nationale lovregler, også i Danmark, udførlige regler om revisors oplysningspligter og indberetningspligter, samt bestemmelser om, hvorvidt revisor skal/kan fratræde eller frasige sig et hverv ved mistanke om ulovligheder. Nationale regler - såsom reglerne om forebyggelse af hvidvaskning - indeholder som regel også en vis beskyttelse af revisor, når denne foretager lovkrævede indberetninger om lovovertrædelser, således at revisor i disse tilfælde ikke - når han eller hun efterlever reglerne om indberetning - kan ifalde straf for at bryde tavshedspligten. Sådanne beskyttelsesregler kan i sagens natur ikke fastlægges i et internationalt etikkodeks, som ikke er bindende for nationale myndigheder og domstole.

Desuden kan de foreslåede regler, der også omfatter ydelser til ikke-revisionskunder og opgaver, som ikke-praktiserende (ansatte) revisorer udfører for deres arbejdsgivere, være konkurrenceforvridende i forhold til andre professioner og i forhold til revisorer, der ikke er medlemmer af organisationer under IFAC, og derfor ikke vil være omfattet af etikregler fra IESBA. Yderligere kan anføres, at pligter i henhold til etik-retningslinjerne, der går langt videre end lovgivningen, vil kunne forringe samarbejdsforholdet og fortroligheden mellem kunden og den revisor, der er medlem af en organisation under IFAC.

FSR - danske revisorer er repræsenteret i FEE's etikudvalg (via formanden for foreningens etikudvalg), og bidrager herigennem til det fælles europæiske høringssvar. Desuden har Etikudvalget selv påbegyndt en gennemgang af høringsudkastet fra IESBA sammenholdt med danske regler og påtænker at udarbejde et dansk høringssvar på linje med FEE's foreløbige synspunkter.

Kommenteringsfristen over for IESBA er 15. december 2012.

Download Exposure Draft fra IESBA: Responding to a Suspected Illegal Act, august 2012