FSR - danske revisorer er kritisk over for etikforslag om ulovlige handlinger

Faglig nyhedFSR - danske revisorer påpeger over for den internationale standardudsteder IESBA, at et oplæg til nye retningslinjer for revisors reaktioner ved mistanke om ulovlige handlinger i kundevirksomheder er ude af proportioner, og at problemstillingen bedre reguleres i national lov.

Om revisor

Den uafhængige internationale udsteder af etiske standarder for revisorer, IESBA, udsendte i august 2012 et udkast til nye retningslinjer for revisors håndtering af mistanke om ulovlige handlinger begået af en kundevirksomhed.

FSR - danske revisorers Etikudvalg har i høringssvar til IESBA påpeget, at foreningen ikke kan støtte det forslag, som IESBA har udsendt. FSR - danske revisorer er dermed på linje med den europæiske revisororganisation FEE og andre revisororganisationer i Europa.

FSR - danske revisorer påpeger, at de nye krav og byrder, som IESBA vil pålægge praktiserende såvel som ikke-praktiserende revisorer ("professional accountants") er ude af proportioner. Fælles bestræbelser for at bekæmpe økonomisk kriminalitet påskønnes. Men i givet fald vil det ikke være hensigtsmæssigt at pålæggen en bestemt profession sådanne nye krav. I stedet bør overvejes at håndtere problemstillingen mere konsistent i de nationale lovgivninger, via direktiver på EU-niveau samt via fælles internationale indsatser som det kendes via regler om bekæmpelse af hvidvaskning af penge og terrorfinansiering.

FSR - danske revisorer peger også på, at der allerede i national lovgivning i Danmark er pligter for revisor til at reagere, når revisor indser, at ledelsesmedlemmer begår eller har begået økonomiske forbrydelser i tilknytning til udførelsen af deres hverv, såfremt revisor har en begrundet formodning om, at forbrydelsen vedrører betydelige beløb eller i øvrigt er af grov karakter.

Nye krav fra IESBA vil risikere at skabe usikkerhed om, i hvilke situationer revisor skal reagere på den i Code of Ethics anførte måde frem for den i revisorloven anførte måde. Ved at indføre regler i lovgivningen f.eks. revisorlovens bestemmelser (herunder § 22 om rapportering om økonomiske forbrydelser) opnås en vis retlig beskyttelse af revisor, således at revisor ikke kan klandres af klienten eller andre (fx domstolene) for at have reageret som anført i loven, men sådanne safeguards kan ikke nødvendigvis gives via etiske retningslinjer. Derfor bør eventuelle nye tiltag med restriktioner over for revisor på området ske i form af lovregler - gerne i internationalt regi - og ikke i form af etiske retningslinjer.

Download høringssvar fra FSR - danske revisorers Etikudvalg om IESBA Exposure Draft, Responding to a Suspected Illegal Act - december 2012