FSR – danske revisorer uddeler Årsrapportprisen sammen med DI

Faglig nyhedForeningen uddeler igen i år sin Årsrapportpris ved en event den 17. september. I år gives tre særpriser, som dækker temaerne ”Detaljen – Overblikket – Fremtiden”, samt en hovedpris. Alle børsnoterede samt de 100 største virksomheder, som aflægger IFRS-årsrapporter, er med.

Regnskab

Efter en pause i 2011 uddeler foreningen igen i år sin Årsrapportpris. Sammen med DI har vi moderniseret konceptet for prisen, så den i år omfatter tre særpriser og en hovedpris. En bredt sammensat dommerkomité har fastsat kriterierne for de tre specialpriser, som i 2012 vil fokusere på:

 • Detaljen: Oplysninger om nedskrivning af goodwill
 • Overblikket: Oplysninger i ledelsesberetningen om interne kontroller i forbindelse med regnskabsaflæggelsesprocessen
 • Fremtiden: Segmentoplysningers understøttelse af forventninger til fremtiden. 

Alle er med
Alle børsnoterede virksomheder samt de 100 største virksomheder, som aflægger regnskab efter IFRS, er automatisk med i den bredt anlagte konkurrence. ”Det er vigtigt for os, at regnskabsprisen er relevant for en meget bred kreds af virksomheder. Vi vil gerne medvirke til at fremme ”best practice”, og derfor har det været vigtigt for os, at alle selskaber har mulighed for at bidrage og kan se sig selv som en kandidat til prisen,” siger formanden for FSR – danske revisorers Regnskabstekniske Udvalg (REGU), Jan Peter Larsen. REGU har påtaget sig den store opgave med at screene de mange årsrapporter med henblik på at finde dem, som dommerkomitéen skal tage stilling til.

Dommerkomité og SMS-afstemning
Dommerkomitéen indstiller et antal årsrapporter til hver særpris og vælger modtageren af hovedprisen. Som noget nyt er det deltagerne på eventdagen, som gennem en SMS-afstemning vælger hver af modtagerne af særpriserne efter en række motiverende oplæg. ”Vi vil gerne gøre prisuddelingen mere deltagerorienteret og samtidigt tilføre prisuddelingen større legitimitet. Alle skal have et udbytte af at deltage. Derfor har vi valgt at give hver deltager i eventet en stemme”, siger Kristian Koktvedgaard, chefkonsulent i DI Dansk Industri.

Dommerkomitéen består af:
Jutta af Rosenborg, Bestyrelsesmedlem og formand for revisionskomitéen i Zealand Pharma og Auriga Industries; bestyrelsesmedlem i Carnegie WorldWide og Det Danske Klasselotteri
Tina Aggerholm, VP Group Accounting i Carlsberg Breweries
Lars Andreasen, Executive Vice President, Danske Bank
Søren Holm, Koncerndirektør, Nykredit
Kristian Koktvedgaard, Chefkonsulent, DI
Jan Peter Larsen, Partner, Deloitte, og formand for FSR – danske revisorers Regnskabstekniske Udvalg
Claes Norberg, Professor/Redovisningsexpert, Svenskt Näringsliv; Næstformand i Swedish Accounting Standards Board (SASB) og medlem af SASB’s ekspertpanel for finansiel rapportering
Søren Kok Olsen, Partner, KPMG, og viceformand for FSR – danske revisorers Regnskabstekniske Udvalg
Jens Houe Thomsen, Senioraktieanalytiker, Jyske Bank.

Kriterierne for priserne
Dommerkomitéen har fastsat kriterierne for de tre særpriser. Den har konkretiseret dem således:

 • Detaljen – oplysninger om nedskrivning af goodwill
  Den finansielle krise har i mange virksomheder ført til forøget risiko for nedskrivning af bl.a. goodwill. Nedskrivningstesten og de tilhørende oplysningskrav i IAS 36 er omfattende og ofte forbundet med følsomme oplysninger.

  Det vil her blive undersøgt, hvordan virksomhederne præsenterer den årlige nedskrivningstest på goodwill iht. IAS 36, herunder om beskrivelsen præsenteres på en nem og overskuelig måde, og om der er en fornuftig sammenhæng mellem præsentationen af nedskrivningstesten, beskrivelsen i ”Kritisk regnskabspraksis og regnskabsmæssige skøn og vurderinger” samt omtalen i ledelsesberetningen.
 • Overblikket – oplysninger om interne kontroller i ledelsesberetningen
  DI og FSR udgav i november 2009 publikationen ”Årsregnskabsloven – rapporteringskrav om interne kontroller” med inspiration til, hvordan virksomhederne i praksis kunne håndtere lovkravet i ÅRL § 107 b om, at der i ledelsesberetningen skal medtages en beskrivelse af hovedelementerne i virksomhedens interne kontrol- og risikostyringssystemer i forbindelse med regnskabsaflæggelsesprocessen.

  Kravet har været gældende siden 1. september 2008, og det vil blive undersøgt, om der nu er skabt en best practice, som fokuserer på relevante og virksomhedsnære beskrivelser. Det kan eksempelvis være en beskrivelse af, hvordan en væsentlig svaghed afhjælpes. Eller en beskrivelse af, hvordan virksomheden håndterer et særligt risikabelt forretningsområde, en særlig landerisiko eller andre forhold, som involverer høj risiko for fejl eller indeholder væsentlige skønsmæssige vurderinger.
 • Fremtiden – segmentoplysningers understøttelse af forventninger til fremtiden
  En klar og konkret udmelding om forventninger til fremtiden både på kort og på lang sigt er af stor betydning for informationsværdien af årsrapporten. Samtidig er det vigtigt, at regnskabslæseren forstår de forudsætninger, som i forhold til hvert af virksomhedens segmenter ligger til grund for forventningerne til fremtiden.

  Det vil her blive undersøgt, om virksomhedens beskrivelse af forventninger til fremtiden understøttes af segmentoplysningerne og beskrivelsen af virksomhedens forretningsområder. 
   

Praktiske oplysninger

TID OG STED

Ørestaden
Hotel Crowne Plazas Conference Center
Ørestads Boulevard 114-118
2300 København S.
Mandag 17. september 2012 kl. (12.30) 13.00 – 17.30
Efter prisuddelingen samles vi alle til middag: kl. 18.00 – 22.00

KONTAKT
FSR – danske revisorer
Faglig direktør Michael Rugaard
Tlf.: 3369 1049 / mrg@fsr.dk

DI Dansk Industri
Chefkonsulent Kristian Koktvedgaard
Tlf.: 3377 3577 / kko@di.dk

TILMELDING
Senest mandag 3. september 2012 til:

DI Dansk Industri
Att.: Lisbeth Gade Thygesen
1787 København V
e-mail: regnskabspris@di.dk

Tilmelding kan også ske telefonisk til
Lisbeth Gade Thygesen på telefon 3377 3564.

PRIS
Deltagelse i seminaret er gratis.
Deltagelse i middagen: 400,- kr.

Der opkræves et gebyr på 200,- kr. ved manglende framelding (senest 10. september).