Kriterier for årsrapportprisen er vedtaget

Faglig nyhedDe endelige kriterier for årsrapportprisen 2015, der afholdes 9. september 2015, er nu vedtaget af dommerkomiteen.

Regnskab

Igen i år afholder FSR – danske revisorer i samarbejde med DI årsrapportprisen, hvor nogle af de største virksomheder i Danmark, nærmere bestemt børsnoterede og store virksomheder, der aflægger årsregnskab efter IFRS, hyldes. Der vil i år være tre specielpriser ud over den overordnet pris, hvilket er ’Årsrapporten på 10 min.’, ’En god årsrapport fra en mindre eller mellemstor virksomhed’ og ’Nedskrivningstest’.

Kriterierne for de tre specialpriser samt den overordnede pris er følgende:

Specialpris om årsrapporten på 10 minutter
Længden af årsrapporter i dag betyder, at det kan være hensigtsmæssigt med et sammendrag eller anden form for appetitvækker, der overordnet introducerer virksomhedens forretningsmodel, strategi mv. samt beskriver forløbet af det forgangne år og forventninger og tiltag for det kommende år: Det bør understøttes af en passende mængde beskrivende tabeller og illustrative figurer. Sammendraget bør kort fortælle historien om virksomheden, inkl. omtale af eventuelle problemer, så læseren får et overblik over årsrapportens indhold som appetitvækker til en grundig læsning. Sammendraget forventes at indeholde det væsentlige og det relevante for et sådant sammendrag. Der kan i årsrapporten være henvist til et sammendrag på hjemmesiden udarbejdet i moderne form.

Specialpris for en god årsrapport fra en mindre eller mellemstor virksomhed
En række mindre og mellemstore virksomheder har i de senere år eksperimenteret med at udarbejde årsrapporter, der er interessante og spændende at læse med fokus på det væsentlige og relevante uden at kunne præsentere alle regnskabstekniske problemstillinger i detaljer og uden at have ressourcer til at eksperimentere på mange områder. Dommerkomiteen vil fokusere på det interessante, om virksomheden har arbejdet med en god præsentation i såvel ledelsesberetning som noter mv. af de for virksomheden væsentligste områder og at læsbarheden er let tilgængelig med fokus på særligt vigtige forhold i den enkelte virksomhed. Den samlede årsrapport skal dog også have en generelt passende høj kvalitet.

Specialpris om nedskrivningstest
Den fortsatte turbulens i efterdønningerne af finanskrisen, herunder udviklingen i renteniveau, valutakurser, råvarepriser mv. samt den politiske uro i flere regioner og den deraf følgende påvirkning af virksomhedernes markeder kan øge vigtighed af beskrivelsen af virksomhedsspecifikke kriterier, forudsætninger og detaljer, der indgår i fastlæggelse og beregning af nedskrivningstesten. Der vil blive lagt vægt på gennemsigtigheden, åbenheden og aktualiteten i beskrivelserne samt på egentlige følsomhedsanalyser og om marginen til nedskrivninger bliver aktuelle. Der vil desuden blive lagt vægt på beskrivelsen af virksomhedsspecifikke nøgleforudsætninger, herunder om disse er underbygget af historiske erfaringer eller eksterne kilder, samt beskrivelsen af de væsentligste skøn og usikkerheder, som nedskrivningstesten måtte være påvirket af. Beskrivelser bør være ligefrem proportionale med relevansen og væsentligheden af den potentielle nedskrivning.

Årsrapportprisen
Dommerkomiteen vil lægge vægt på en god samlet helhed med fokus på det relevante og væsentlige, og på fortsat arbejde med at fremme læsbarheden.

1) God og læsevenlig ledelsesberetning, hvor der hurtigt gives et godt overblik over det forløbne år, resultater og anden ”performance” samt andre målepunkter, som virksomheden måler sig selv på. Det vil være særligt godt, hvis den er indledt med et sammendrag ”på 10 minutter”. Ledelsesberetningen må ikke være unødig lang og ikke være for reklameorienteret. De særligt lovkrævede beretninger skal være korte og direkte dække kravene (og det er fint, hvis der er brugt et link til hjemmesiden, hvor den fulde beretning i givet fald kan være placeret, og den skal også være let at finde).

2) Overholdelse af IFRS, men noterne skal være let tilgængelige, velbeskrevne. De må helst være struktureret, så de er lette at læse, og også gerne samlet i relevante grupper efter væsentlighed. Der må i tilknytning hertil gerne være både relevant anvendt praksis og kommentarer til tallene, understøttet af relevante grafer og tabeller

3) Anvendt regnskabspraksis skal helst være kort, uden for mange lange ligegyldige tekster, som alligevel står i standarderne, ligesom det vil være relevant at kun det vigtigste står som note 1, mens det øvrige - og fast tilbagevendende - gerne må være placeret til sidst i rapporten eller på hjemmesiden

4) Der skal være fokus på de væsentlige forhold, som bør være bedst beskrevet og placeret så de får deres rette plads for læseren

Dommerkomiteen vil på møder i juni 2015 gennemgå de årsrapporter og uddrag af årsrapporter, som FSR – danske revisorers regnskabstekniske udvalg indstiller til de respektive priser og til den overordnede pris. Dommerkomiteen tager udgangspunkt i de ovennævnte kriterier. Det er kun ikke-finansielle virksomheder, der benytter IFRS, som kommer i betragtning i relation til årsrapportprisen og specialpriserne i 2015.
Medlemmer af dommerkomiteen kan ses af nedenstående link