Lancering af kriterier for årsrapportprisen 2019

Faglig nyhedFSR – danske revisorer og DI inviterer til årets store prisuddeling, når årsrapportprisen 2019 uddeles den 5. september 2019 i Industriens Hus. Kriterierne for uddeling af de to hovedpriser er nu fastlagt.

ArrangementerRegnskab

FSR – danske revisorer uddeler næste gang årsrapportprisen den 5. september 2019 i samarbejde med Dansk Industri. Årsrapportprisen er primært for børsnoterede og store virksomheder, der aflægger deres regnskab efter IFRS. Dommerkomiteen har nu fastlagt kriterierne for årets prisuddeling. 

I år vil dommerkomiteen overordnet lægge vægt på, om årsrapporterne udviser en god samlet helhed med fokus på det relevante og væsentlige – med fokus på sammenhæng mellem beretningsdelen og regnskabsdelen. Desuden vil der ved gennemgangen af årsrapporterne blive lagt vægt på en række fokusområder. Områderne, der afspejler seneste rapporteringsmæssige tendenser med relevans for regnskabslæseren, er følgende:

 • Beskrivelse af den forventede indvirkning af implementering af IFRS 16 samt præsentation og kommunikation af indvirkning af IFRS 9 og IFRS 15

Dommerkomiteen fokuserer på beskrivelsen af den forventede indvirkning af implementeringen af IFRS 16 om leasing. Fokus vil også være på præsentation og kommunikation af IFRS 9 om finansielle instrumenter og IFRS 15 om omsætning. Der vil blive bedømt på, om der gives indholdsrige oplysninger, herunder talmæssig information, og ikke blot kort standardomtale.

 • Gruppering af noterne (hensigtsmæssigt grupperet jf. forretningsmodel)

Dommerkomiteen har fokus på, om noterne er hensigtsmæssigt struktureret efter virksomhedens forretningsmodel og samlet i relevante grupper samt placeret under hensyntagen til væsentlighed. Derudover vil det være fokus på, om der i relation til de enkelte noter en beskrivelse af både relevant anvendt praksis, beskrivelse af skøn og vurderinger samt kommentarer til tallene understøttet af relevante og illustrative grafer og tabeller, der kan gøre komplicerede noter lettilgængelige og læsevenlige.

 • Beskrivelse af regnskabsmæssige skøn henholdsvis usikkerheder

Der er fokus på virksomhedsspecifik omtale af regnskabsmæssige skøn og usikkerheder (klart opdelt på ”judgements” jf. IAS 1.122 og ”estimation uncertainty” jf. IAS 1.125).

 • Omtale af virksomhedens skattepolitik med substantielt indhold.

Der vil blive kigget på, om virksomheden omtaler deres skattepolitik med substantielt indhold enten i ledelsesberetningen eller særskilt dokument på hjemmesiden.

 • Præsentation med indhold i resultatopgørelsen i forhold til forskelligartede virksomheder

Dommerkomiteen har fokus på præsentation af resultatopgørelsen i henhold til forskellige virksomheder, herunder brugen af relevante Alternative Performance Measures (APM’er). Der er fokus på om informationen gives i sammenhæng med IFRS-tallene og ikke kun som ’fritsvævende selvvalgte bedømmelsestal’. Endvidere er der fokus på formel overholdelse af IAS 1.85A og B i forhold til brug af APM’er i årsregnskabet og i ledelsesberetningen i forhold til kravene i ESMA guidelines.

 • ESG-nøgletal

Fokus vil være på anvendelsen af ESG (Environment, Social and Governance) nøgletal. Finansforeningen har i deres seneste nøgletalsvejledning indarbejdet en række ESG-nøgletal. Investorer efterspørger ESG-nøgletal, og visse investorer tager i stigende grad investeringsbeslutninger på grundlag af disse ikke-finansielle nøgletal. Dommerkomiteen ønsker at finde nogle gode eksempler på ibrugtagning og præsentation af ESG-nøgletal.

Som udgangspunkt bliver der ikke uddelt priser for fokusområderne, men særligt gode eksempler vil blive fremhævet på konferencen. 

Dommerkomiteen vil igen i år uddele to hovedpriser. Én til den bedste årsrapport, der samlet set vurderes bedst i forhold til de opsatte kriterier og én pris til en mindre eller mellemstor virksomhed. 

Pris 1: samlet set bedst

 • Dommerkomiteen vil overordnet lægge vægt på, om årsrapporten udviser en god samlet helhed med fokus på det relevante og væsentlige – dvs. fokus på sammenhæng mellem beretningsdelen og regnskabsdelen. Læseren af den gode årsrapport skal have et klart billede og en forståelse af virksomheden og dens situation samt udvikling. I den gode årsrapport er der en høj læsbarhed, og der er arbejdet med anvendelse af hensigtsmæssige og overskuelige illustrationer, opbygning af notesektionerne og tydeliggørelse af den røde tråd mellem beretningen og årsregnskabet.
 • Dommerkomiteen ser positivt på og vil belønne forsøg og tiltag til at udvikle og forbedre dansk praksis, herunder med inspiration fra udlandet, eksempelvis øget kommentering i forbindelse med de primære opgørelser (resultatopgørelse, opgørelse over anden totalindkomst, balance, egenkapitalopgørelse og pengestrømsopgørelse).
 • Ledelsesberetningen skal være læsevenlig med fokus på de for regnskabsåret væsentlige forhold og hurtigt give et overblik over det forløbne år, resultater og andre målepunkter, som virksomheden måler sig selv på gerne med brug af relevante illustrationer, og den må ikke være unødig lang. Der bør være en tydelig sammenhæng mellem signifikant indhold i CEO/Chairman-letter og den resterende årsrapport.
 • Resultatopgørelse, opgørelse af anden totalindkomst, balance, egenkapitalopgørelse og pengestrømsopgørelse skal være opstillet, så de reflekterer virksomheden og forretningsmodellen. Særligt resultatopgørelsen kan med fordel præsenteres, så den er tilpasset virksomheden. Der bør alene præsenteres relevante APM og mellemtotaler.
 • Dommerkomiteen vil også lægge vægt på, at noterne er let tilgængelige, overskuelige og velskrevne, samt selvfølgelig overholder IFRS. Noteomfanget bør være prioriteret ud fra væsentlighed og dommerkomiteen ser gerne, at noterne er struktureret, så de er samlet i relevante grupper og placeret under hensyntagen til væsentlighed. Notestrukturen bør være hensigtsmæssig og relevant i forhold til virksomhedens forretning og forretningsmodel. Der bør i relation til de enkelte noter være beskrivelse af både relevant anvendt praksis, beskrivelse af skøn og vurderinger samt kommentarer til tallene understøttet af relevante og illustrative grafer og tabeller, der kan gøre komplicerede noter lettilgængelige og læsevenlige.

Pris 2: særlig pris for god årsrapport fra en mindre eller mellemstor virksomhed
Dommerkomiteen vil gerne belønne en mindre eller mellemstor virksomhed, som eksperimenterer med at udarbejde læsevenlige årsrapporter, der er interessante og spændende at læse med fokus på åbenhed, det væsentlige og det relevante, uden at kunne præsentere alle regnskabstekniske detaljer og uden at have ressourcer til at eksperimentere alle områder. Dommerkomiteen vil fokusere på det interessante, og at læsbarheden er let tilgængelig med fokus på særligt vigtige forhold i den enkelte virksomhed. Læseren af den gode årsrapport skal have et klart billede og forståelse af virksomheden, hvordan det går og hvordan virksomheden klarer sig.

Dommerkomiteen vil inddrage kriterier fra hovedprisen i bedømmelsen og vil fokusere på, hvordan disse er tilpasset og håndteret af en mindre organisation. 

Dommerkomiteen
Dommerkomiteen består af repræsentanter for regnskabsbrugere, regnskabsaflæggere, akademikere og revisorer. Dommerkomiteens medlemmer er:

Tina Aggerholm, VP Group Accounting, Carlsberg Breweries, medlem af bestyrelsen og formand for revisionskomiteen i Juristernes og Økonomernes Pensionskasse

Pernille Benborg, VP Compliance, ISS

Carsten Krogholt Hansen, Associate Professor, CBS

Michael West Hybholt, Aktieanalytiker, MWH Equity Intelligence

Torben Johansen, Partner, BDO og formand i FSRs Regnskabsudvalg

Kristian Koktvedgaard, Fagleder, Dansk Industri

Jørgen Blom, Partner, EY og viceformand i FSRs Regnskabsudvalg

Stig Enevoldsen, Medlem af FSRs Regnskabsudvalg

Jens Houe Thomsen, Senior analytiker, Jyske Bank

Per Gunslev

Praktisk information
Tid:
Torsdag den 5. september 2019
kl. 13.30 - 17.00

Sted:
DI, Industriens Hus
H.C. Andersens Boulevard 18, 1787 København K

Tilmelding
Tilmelding til Årsrapportprisen skal ske senest den 29. august 2019 via DI's hjemmeside:

Tilmelding til Årsrapportprisen